Wydanie dowodu osobistego osobie pełnoletniej

OPIS SPRAWY

Dowód osobisty potwierdza tożsamość i obywatelstwo polskie.

Pełnoletni obywatel polski, który mieszka w kraju ma obowiązek posiadać dowód osobisty. Każdy obywatel RP ma prawo posiadać dowód osobisty.

Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski.

Wniosek można złożyć też elektronicznie, nie będzie on jednak zawierał odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców. Wnioskodawca ma 30 dni od dnia przesłania elektronicznego wniosku na zgłoszenie się do Urzędu (po uprzednim umówieniu się na wizytę) w celu uzupełnienia tych braków.

W SKRÓCIE

KROK 1
Złóż wniosek i załączniki

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w dowolnej lokalizacji Oddziału (po umówieniu wizyty)

KROK 2
Czekaj na SMS

Czekaj na SMS

lub sprawdź samodzielnie

KROK 3
Umów się na wizytę

Umów się na wizytę

jeśli dowód jest gotowy do odbioru

KROK 4
Odbierz dowód osobisty

Odbierz dowód osobisty

osobiście lub przez pełnomocnika

PRZYDATNE INFORMACJE

 • każdorazowa wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • wniosek należy złożyć osobiście
 • dowód odbiera się osobiście lub przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 • Obywatel polski ma obowiązek posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.

 • Informacje o e-dowodzie

 • Wymiana dowodu na nowy z warstwą elektroniczną, z odciskami palców i podpisem posiadacza dowodu nie jest obowiązkowa, dowody wydane przed dniem wejścia w życie zmienionej ustawy o dowodach osobistych to jest od 8 listopada 2021 r., zachowują swoją ważność do upływu terminów w nich określonych. To samo dotyczy dowodów osobistych wydanych na czas nieokreślony.

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w urzędzie dowolnej gminy.

 • Wniosek można przesłać przez internet. W ciągu 30 dni od dnia przesłania elektronicznego wniosku należy zgłosić się do urzędu w celu złożenia odwzorowania podpisu, który będzie umieszczony na dowodzie osobistym oraz pobrania odcisków palców. Niestawienie się we wskazanym okresie będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
  Uwaga!!!
  Jeśli chcesz złożyć wniosek o dowód przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego, kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego albo certyfikatu podpisu osobistego (ma go w e-dowodzie osoba, która we wniosku o e-dowód, zaznaczyła, że chce mieć certyfikat podpisu osobistego).

 • Wniosek elektroniczny przesyłamy do wybranej lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności (Bałuty, Polesie, Widzew) i w ciągu 30 dni od daty przesłania wniosku wyznaczamy wizytę we właściwej lokalizacji w celu uzupełnienia braków we wniosku.

 • W przypadku niemożności osobistego złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub odbioru dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, mieszkańcy Łodzi a także mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego zawiadamiają Urząd Miasta Łodzi (telefonicznie pod numerami telefonów (42) 638- 54-12, (42) 638-53-08), który po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistniałego przypadku (przedstawienie dokumentu medycznego wskazującego na chorobę, orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacji rencisty itp.) zapewnia przyjęcie wniosku oraz odbiór dowodu w miejscu pobytu tej osoby.

 • Dowód osobisty jest ważny 10 lat.

 • Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie, w którym został złożony wniosek.

 • W przypadku osoby chorej lub niepełnosprawnej, od której wniosek o wydanie dowodu osobistego był przyjęty w miejscu jej pobytu, odbioru dowodu może dokonać pełnomocnik składający pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności.
  Pełnomocnika można również ustanowić, kiedy wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w urzędzie, a wnioskodawca nie może odebrać osobiście dowodu osobistego z uwagi na chorobę, niepełnosprawność, która powstała po złożeniu wniosku.

 • Osoba, która odbiera nowy dowód osobisty musi mieć ze sobą dotychczasowy dowód osobisty.

 • Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który uzyskał obywatelstwo polskie, zwraca dotychczasowy dokument potwierdzający legalność jego pobyt w Polsce.

  Tu można sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odebrania

 • Dowód osobisty podlega wymianie w przypadku:

  • zmianydanych zawartych w dowodzie osobistym - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,

  • zmiany wizerunku twarzy - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego - wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem terminu ważności,

  • unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,

 • żądania wymiany dowodu osobistego:

  • nadowód osobisty z warstwą elektroniczną,
  • w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia

  • uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego - wniosek należy złożyć niezwłocznie,
  • którego warstwa elektroniczna nie zawiera odcisków palców,

  • ubezwłasnowolnienia całkowitego posiadacza dowodu osobistego,w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnienia częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego.

   Uwaga!

   Zmiana adresu miejsca zamieszkania posiadacza dowodu osobistego wydanego przed dniem 01.03.2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany.

 • Dowód osobisty zostanie unieważniony między innymi.:
  • z dniem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,
  • z dniem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego,

  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego,

  • po upływie 120 dni od dokonania w rejestrze PESEL zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym,

  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego,

  • z dniem unieważnienia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym,

  • z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikat podpisu osobistego, albo ubezwłasnowolnieniu częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego,

  • z dniem uprawdopodobnienia przez posiadacza dowodu osobistego podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania jego danych osobowych, w tym serii i numeru dowodu osobistego.

Wizyta w urzędzie wymaga umówienia się.

Informacje uzupełniające
 • Fotografia do wniosku powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  Tu sprawdzisz jak powinno wyglądać zdjęcie do dowodu.
 • Osoba pełnoletnia przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego może przekazać do rejestru danych kontaktowych imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu komórkowego i /lub adresu e-mail. Rejestr ma na celu szybszą komunikację urzędu z obywatelem.
 • Osoba składająca wniosek o wydanie dowodu osobistego otrzymuje potwierdzenie zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego.
 • Karze ograniczenia wolności albo karze grzywny podlega każdy kto:
  • uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
  • zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
  • nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku.W przypadku wniosku przesłanego przez internet 30 dni, licząc od dnia złożenia podpisu i pobrania odcisków palców.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro, sala obsługi
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100, parter sala obsługi
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków - wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę). W przypadku osób zgłaszających utratę dowodu osobistego nie jest wymagane wcześniejsze wyznaczenie wizyty w Urzędzie.

 • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
 • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
 • ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro
  • al. Piłsudskiego 100, parter, sala obsługi
  • ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi
 • elektronicznie:
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego
formularz elektroniczny (gov.pl)
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlająca w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego. Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego.  Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku.

  Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku.

 • Dowód osobisty do okazania w przypadku jego wymiany, dokument podróży w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego, ważny paszport lub inny dokument ze zdjęciem w przypadku utraty dowodu osobistego
 • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do obywatelstwa osoby na żądanie urzędu, do wniosku dołącza się dokument potwierdzający obywatelstwo polskie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2023 r.w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia29 września 2021 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt