Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy @

OPIS SPRAWY

Jeśli powracasz z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy zgłoś swój powrót w urzędzie.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie powrotu

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty)

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie lub pocztą (na żądanie), osobiście (od ręki)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa załatwiana od ręki
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Jeśli wyjeżdżasz poza granice Rzeczypospolitej Polskiej bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zgłoś swój wyjazd oraz powrót.
 2. Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice kraju można dokonać:
  • W formie pisemnej na formularzu papierowym w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi. Formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
  • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu elektronicznym.Formularz taki powinien być podpisany przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo profilem zaufanym.
 3. Obowiązku meldunkowego możesz dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem do zgłoszenia powrotu.
 4. Osoba, która dokonała zgłoszenia otrzymuje, na jej wniosek, za opłatą zaświadczenie o zgłoszeniu powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
Informacje uzupełniające

W przypadku, kiedy zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu swój dowód osobisty lub paszport. Pełnomocnictwo upoważniające do zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej. Natomiast w sytuacji gdy pełnomocnik zostanie upoważniony również do pobrania zaświadczenia o zgłoszeniu powrotu z wyjazdu, wówczas złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Osoba obowiązana do dokonania zgłoszenia powrotu z wyjazdu może wyrazić zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego i/lub adresu e-mail. Rejestr ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna – obywatel.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę).

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł
Skarbowa za pełnomocnictwo upoważniające do pobrania zaświadczenia 17 zł

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłaty skarbowe należy wpłacić w kasie urzędu (Oddział banku pekao S.A. czynny od 17 stycznia 2022 r.) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy. Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych w oddziałach Banku Pekao S.A., a także w opłatomatach znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, ul. Smugowej 26a, ul. Zachodniej 47, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
  • Łódź, al. Piłsudskiego 100
  • Łódź, ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” lub formularz sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej osobistego zgłoszenia
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę chcącą dokonać zgłoszenia
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa upoważniającego do pobrania zaświadczenia o zgłoszeniu powrotu z zwyjazdu, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. za wydanie zaświadczenia o zaświadczenia o zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt