Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zameldowanie obywatela RP na pobyt stały @

OPIS SPRAWY

Każdy, kto ma polskie obywatelstwo i mieszka w Polsce, powinien pamiętać o obowiązku meldunkowym. Masz 30 dni na zgłoszenie nowego miejsca zamieszkania (licząc od dnia przybycia do tego miejsca). Jeśli mieszkasz pod konkretnym adresemz zamiarem stałego pobytu – zamelduj się tam na pobyt stały. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego. Meldując się na pobyt stały nie musisz się wymeldowywać z dotychczasowego miejsca pobytu – wymeldowanie następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty) lub elektronicznie

KROK 2

Odbierz zaświadczenie

potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydawane jest bezpłatnie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia wizyty
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa
 • sprawa załatwiana od ręki
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Jeżeli posiadasz obywatelstwo polskie i przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamelduj się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Równocześnie możesz mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 2. Jeżeli meldujesz się na pobyt stały nie musisz wymeldowywać się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego, czasowego). Wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania na pobyt stały.
 3. Aby się zameldować w urzędzie przygotuj:
  • dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia zameldowania na pobyt stały. Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu np. najemcę.
  • dowód osobisty lub paszport,
  • dokument potwierdzający prawo do lokalu – do wglądu ( w oryginale). Takim dokumentem może być wypis ( odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu. Jeśli nie posiadasz prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - osoba, która ma takie prawomusi podpisać się na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt. Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby musisz okazać w urzędzie.
 4. Zgłoszenia pobytu stałego, możesz dokonać:
  • w formie pisemnej, na formularzu papierowym w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport oraz tytuł prawny do lokalu.
  • w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu elektronicznym. Formularz taki powinien być podpisany przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo profilem zaufanym. Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu (skan). Jeśli nie posiadasz tytułu prawnego do lokalu musisz dołączyć do formularza dokument elektroniczny - oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające fakt Twojego pobytu w lokalu wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny tej osoby do lokalu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów (skan lub zdjęcie),
 5. Obowiązku meldunkowego możesz dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem do zameldowania.
 6. Po dokonaniu zameldowania otrzymasz zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które nie podlega opłacie skarbowej i jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
Informacje uzupełniające
 • Formularz wypełnij komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 • W przypadku, kiedy zgłoszenia zameldowania dokonuje pełnomocnik, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu dowód osobisty lub paszport. Pełnomocnictwo upoważniające do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zameldowania na pobyt stały nowonarodzonych dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia.
 • W przypadku dokonywania zameldowania w formie dokumentu elektronicznego organ przechowuje załączniki - dokumenty niezbędne do zameldowania, albo ich odwzorowanie cyfrowe, do czasu zakończenia czynności meldunkowych.
 • W przypadku dołączenia do formularza elektronicznego, odwzorowania cyfrowego wymaganych dokumentów, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania do wglądu oryginałów tych dokumentów.
 • W momencie dopełnienia obowiązku meldunkowego możesz wyrazić zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego i/lub adresu e-mail. Rejestr ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna – obywatel.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę).

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
  • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
  • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • obywatel.gov.pl

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty

 • ​Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego"
druk do pobrania

formularz elektroniczny (obywatel.gov.pl)


 • Oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (do wglądu)
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli osoba zobowiązana do zgłoszenia zameldowania upoważniła inną osobę do dokonania tej czynności (do wglądu)
 • W przypadku dokonywania zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego - wymagane załączniki winny mieć formę dokumentów elektronicznych albo ich odwzorowania cyfrowego

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
klauzula informacyjna do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt