Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców @

OPIS SPRAWY

Na pisemny uzasadniony wniosek wydawane jest zaświadczenie. Wnioskodawca wskazuje we wniosku potrzebę uzyskania zaświadczenia, gdyż jest to związane z obowiązkiem wniesienia opłaty za jego wydanie lub zwolnienia z dokonania tej opłaty. Jeśli działa przez pełnomocnika dodatkowo należy załączyć dokument pełnomocnictwa. W zależności od uzasadnienia potrzeby zaświadczenia jest możliwość zwolnienia wnioskodawcy od opłaty również za przedłożony dokument pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł, opłata skarbowa za przedłożony dokument pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

w przypadku działania przez pełnomocnika, także opłatę za jego ustanowienie

KROK 2

Złóż wniosek

elektronicznie, w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty) lub pocztą

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie lub pocztą (na żądanie), w Urzędzie (od ręki)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Zaświadczenie jest wydawane na wniosek osoby, której dotyczą udostępnione dane. Dopuszcza się wydanie zaświadczenia innej osobie, ale musi ona posiadać pełnomocnictwo do pobrania takiego zaświadczenia. Właściciel/zarządca budynku może otrzymać w formie zaświadczenia tylko informację o ilości zameldowanych osób.

Informacje uzupełniające
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia może zostać złożony za pośrednictwem platformy ePUAP.
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.
 • Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym bezpiecznym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym w ePUAP.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32, I piętro, sala obsługi
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100, parter, stanowiska 8-10
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B, parter, sala obsługi

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44.

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - wyłącznie po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę).

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłat
Skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł
Skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł

Opłata jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073z dopiskiem "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia” i ”za złożony dokument pełnomocnictwa” (jeśli wnioskodawcę reprezentuje pełnomocnik).

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Banku Pekao S.A., a także w opłatomatach Banku Pekao S.A., znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Zachodniej 47, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   ul. Zachodnia 47
   91-066 Łódź
 • osobiście:
  • Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
   • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
   • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
   • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o wydanie zaświadczenia

druk do pobrania


 • Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku
formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Pełnomocnictwo, jeżeli osoba działa przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za zaświadczenie
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty
 • W szczególnych przypadkach: tytuł prawny do lokalu lub budynku (dotyczy: najemców, właścicieli, zarządców budynków)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Wojewody Łódzkiego. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi. Informacja o takiej możliwości jest zawarta w pouczeniu, w postanowieniu.

W piśmie należy powołać się na numer postanowienia, na które osoba składa zażalenie.

W celu wniesienia zażalenia należy dostarczyć:

 1. Zażalenie na postanowienie.
 2. Inne dokumenty przewidziane odrębnymi przepisami prawa, niezbędne do skutecznego wniesienia zażalenia na postanowienie (np. pełnomocnictwo).
Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Powiązane procedury
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt