Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego @

OPIS SPRAWY

Każdy kto opuszcza swoje miejsce pobytu czasowego musi wymeldować się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały. Wymeldowania z pobytu stałego musisz dokonać najpóźniej w dniu, w którym wyprowadzasz się z miejsca dotychczasowego zameldowania na pobyt stały.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie potwierdzające wymeldowanie

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

osobiście w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty) lub elektronicznie

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

osobiście (od ręki), elektronicznie lub pocztą (na żądanie)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa załatwiana od ręki
 • zaświadczenie może mieć formę dokumentu elektronicznego

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Jeśli opuszczasz miejsce pobytu czasowego musisz wymeldować się. Wymeldowania z miejsca pobytu możesz dokonać:
  • w formie pisemnej na formularzu papierowym w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi. Formularz wypełnij komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami,
  • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu elektronicznym. Formularz taki powinien być podpisany przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo profilem zaufanym.
 2. Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem pisemnym do wymeldowania.
 3. Osoba, która dokonała zgłoszenia otrzymuje, na wniosek, za opłatą zaświadczenie o wymeldowaniu.
Informacje uzupełniające
 • W przypadku, kiedy zgłoszenie wymeldowania dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu swój dowód osobisty lub paszport. Pełnomocnictwo upoważniające jedynie do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej. Natomiast w sytuacji gdy pełnomocnik zostanie upoważniony również do pobrania zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego, wówczas złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Wymeldowania można dokonać z jednoczesnym zgłoszeniem nowego miejsca pobytu czasowego lub stałego - jeden formularz.
 • Osoba obowiązana do dokonania zgłoszenia wymeldowania może wyrazić zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego i/lub adresu e-mail. Rejestr ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna – obywatel.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44.

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę).

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł
Skarbowa za pełnomocnictwo upoważniające do pobrania zaświadczenia 17 zł

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłaty skarbowe należy wpłacić w kasie urzędu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy.

Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych w oddziałach banku Pekao S.A., a także w opłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, ul. Smugowej 26a, ul. Zachodniej 47, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
  • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
  • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego lub formularz sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego

druk do obrania


formularz elektroniczny (gov.pl)


 • Obywatel Unii Europejskiej i EFTA przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo
 • W przypadku członka jego rodziny, niebędącego obywatelem państwa członkowskiego UE – ważny dokument podróży
 • W przypadku cudzoziemca niebędącego obywatelem UE i EFTA - ważny dokument podróży
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty pełnomocnika, jeżeli reprezentuje on osobę chcącą dokonać zgłoszenia
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielenie pełnomocnictwa upoważniającego do pobrania zaświadczenia o wymeldowaniu, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt