Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Wydawanie informacji starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi @

OPIS SPRAWY

Pracodawca, chcący zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę powinien uzyskać informację starosty. W tym celu należy złożyć ofertę pracy w Urzędzie Pracy. W przypadku posiadania przez Urząd kandydatów spełniających wymagania pracodawcy, zostanie przeprowadzona rekrutacja. Na podstawie wyniku rekrutacji Urząd przygotuje informacje starosty. W przypadku braku kandydatów Urząd wyda informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż ofertę pracy

elektronicznie, w urzędzie, mailem lub pocztą

KROK 2

Czekaj na informację 

jeżeli urząd posiada kandydatów, zostanie przeprowadzona rekrutacja

KROK 3

Przeprowadź rozmowy rekrutacyjne

w przypadku prowadzenia naboru

KROK 4

Czekaj na informację

otrzymasz informację o przygotowanej informacji starosty

KROK 5

Odbierz informację starosty

elektronicznie, w urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie nie wymaga umówienia się
 • procedura nie wymaga opłat
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • informacja może być wysłana elektronicznie, pocztą lub odebrana w Urzędzie
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

W celu otrzymania informacji starosty należy:

 1. Zgłosić ofertę pracy na stanowisko, naktórym będzie zatrudniony cudzoziemiec do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy
  • w przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, ofertę należy złożyć do Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
  • ofertę można złożyć osobiście w kancelarii Urzędu, listownie, mailowo lub za pośrednictwem portalu praca.gov.pl
  • ofertę pracy składa pracodawca bądź osoba przez niego upoważniona
 2. Zgłoszenie oferty pracy powinno zawierać: stanowisko/rodzaj pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, oczekiwania pracodawcy wobec kandydata, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska, zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi dokonuje analizy wymagań, stawianych kandydatom oraz wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do stawek na takim samym lub porównywalnym stanowisku
 4. Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi informuje pracodawcę o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy oraz ustala sposób kontaktu kandydatów z pracodawcą i kieruje ich do niego. Następnie wydaje informację starosty zawierającą opis przebiegu rekrutacji jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy wynika, iż nie ma kandydatów spełniających wymagania pracodawcy – starosta wydaje opinię o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy w oparciu o lokalny rynek pracy
Informacje uzupełniające
Forma pomocy

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi spoza UE/EOG składa wniosek owydanie zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca w Urzędzie Wojewódzkim. Jednym z wymaganych załączników jest informacja starosty nt. możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi (…). W celu uzyskania takiej informacji pracodawca zgłasza ofertę pracy na stanowisko, na którym będzie zatrudniony cudzoziemiec. PUP w Łodzi sprawdza czy w rejestrze osób bezrobotnych lub poszukujących pracy znajdują się osoby spełniające wymagania określone w ofercie. Jeśli tak, zostają oni skierowani do pracodawcy. W oparciu o wyniki rekrutacji wydawana jest informacja starosty.

Informacje dodatkowe:
 • w przypadku, gdy w zgłoszeniu oferty pracy brak danych wymaganych, bądź wymaga ono wyjaśnień, Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi kontaktuje się
  z pracodawcą drogą mailową, telefonicznie lub pisemnie w celu uzupełnienia braków lub naniesienia korekt. Oferta pracy jest wprowadzana do systemu najpóźniej dzień po jej otrzymaniu – jeśli jest kompletna, lub niezwłocznie po uzupełnieniu braków i wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości,
 • nieuzupełnienie przez pracodawcę zgłoszenia oferty pracy w terminie 7 dni od dnia powiadomienia powoduje, iż oferta nie jest przyjmowania do realizacji,
 • elementami informacji starosty są m.in. zakres podstawowych obowiązków, ocena wysokości wynagrodzenia zuwzględnieniem uśrednionych stawek wynagrodzeń na lokalnym rynku pracy, ocena adekwatności wymagań do stanowiska pracy (poziom wykształcenia, doświadczenie, uprawnienia, znajomość języków obcych),
 • informację starosty może odebrać osobiście pracodawca bądź osoba posiadająca pełnomocnictwo, w siedzibie Urzędu przy ul. Kilińskiego 102/102a, Sala A, (obsługa na tych stanowiskach odbywa się wsystemie kolejkowym – w kolejności ustalonej przez biletomat). Bilety wydawane są w godzinach 8.30-12:00
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • Nie dłuższy niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
 • Nie dłuższy niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
ul. Kilińskiego 102/102 a
90-012 Łódź
Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
   ul. Kilińskiego 102/102
   90-012 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Kilińskiego 102/102
   pokój 107 kancelaria
 • pocztą elektroniczną:cudzoziemcy@pup-lodz.pl
 • elektronicznie:
  • praca.gov.pl

Termin składania dokumentów

Nie dotyczy

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy Elektroniczny formularz zgłoszenia krajowej oferty pracy znajduje się na portalu praca.gov.pl w zakładce zgłoszenie oferty pracy, stażu, praktyk (usługa dostępna dla posiadaczy profilu zaufanego ePUAP)
druk do pobrania
formularz elektroniczny (praca.gov.pl)
 • W przypadku zgłoszenia oferty pracy przez osobę upoważnioną, należy dołączyć pełnomocnictwo
druk do pobrania
Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2022, poz. 690 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2022 poz. 1558)

 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. U. z 2019 poz. 154 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi
Komórka
Wydział Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt