Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały @

OPIS SPRAWY

Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarii albo członkiem rodziny takiego cudzoziemca – a Twój pobyt w Polsce trwa dłużej niż 3 miesiące, masz obowiązek zameldować się najpóźniej w 30 dniu Twojego pobytu w Polsce.

Jeśli jesteś obywatelem innego państwa np. spoza Unii Europejskiej - na zgłoszenie pobytu masz 4 dni. Dodatkowo przy zameldowaniu musisz przedstawić w urzędzie oryginały dokumentów potwierdzające prawo pobytu w Polsce oraz paszport. Nie możesz dokonać zameldowania elektronicznie.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty)  

KROK 2

Odbierz zaświadczenie

potwierdzenie zameldowania na pobyt stały wydawane jest bezpłatnie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa załatwiana od ręki
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały można dokonać na kilka sposobów: osobiście wurzędzie lub przez pełnomocnika oraz bez wychodzenia z domu – elektronicznie korzystając z platformy ePUAP. Aby zameldować się elektronicznie musisz posiadać Profil Zaufany, podpis osobisty lub bezpieczny podpis elektroniczny.
  Aby zameldować się przygotuj:
  1. dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia zameldowania na pobyt stały. Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu np. najemcę.
  2. dowód osobisty lub paszport,
  3. dokument potwierdzający prawo do lokalu – do wglądu ( w oryginale). Takim dokumentem może być wypis ( odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu. Jeśli nie posiadasz prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować- osoba, która ma takie prawo musi podpisać się na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt. Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby musisz okazać w urzędzie.

Zgłoszenia pobytu stałego, można dokonać:

 • w formie pisemnej, na formularzu, w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi , przedstawiając do wglądu dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo oraz tytuł prawny do lokalu,
 • w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu elektronicznym. Formularz elektroniczny powinien być podpisany przez zgłaszającego kwalifikowanym mym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym. Do formularza elektronicznego należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu (skan, zdjęcie). W przypadku osoby nieposiadającej tytułu prawnego do lokalu należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzający fakt pobytu w lokalu wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

Obowiązku meldunkowego możesz dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem do zameldowania.

Osoba, która dokonała zameldowania otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które nie podlega opłacie skarbowej i jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

Informacje uzupełniające
 • W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 • W przypadku, kiedy zgłoszenie zameldowania dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem, okazać do wglądu swój dowód osobisty lub paszport oraz dokument potwierdzający prawo stałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP. Pełnomocnictwo upoważniające do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Osoba obowiązana do dokonania zgłoszenia zameldowania może wyrazić zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego i/lub adresu e-mail. Rejestr ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna – obywatel.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę).

Opłaty

Brak

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
  • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
  • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • obywatel.gov.pl

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”

druk do pobrania


formularz elektroniczny (obywatel.gov.pl)


 • Oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie
 • Dokument tożsamości:
 • a) Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia
  • ważny dokument podróży lub
  • inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo
 • b) Członek rodziny cudzoziemca wymienionego w podpunkcie a), niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:
  • ważny dokument podróży
  • oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
  • albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak jest takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej
 • c) Cudzoziemiec niewymieniony w podpunkcie a) i b) (cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej i EFTA) przedstawia:
  • kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej
  • dokument „zgoda na pobyt tolerowany”
  • albo zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika oraz dokument potwierdzający prawo stałego pobytu cudzoziemca na terytorium RP, jeżeli osoba zobowiązana do zgłoszenia zameldowania upoważniła inną osobę do dokonania tej czynności
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt