Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej w CEIDG – cudzoziemcy

OPIS SPRAWY

W ramach procedury możliwe jest składanie wniosków przez cudzoziemców zamierzających otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą lub chcących dokonać: zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, pocztą lub w Urzędzie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online – wymagany profil zaufany
 • możliwość przesłania wniosku pocztą – wymagane notarialne poświadczenie podpisu
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa załatwiana od ręki
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa nie wymaga opłat, za wyjątkiem pełnomocnictwa

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Składanie wniosków CEIDG-1 o rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie oraz wykreślenie działalności gospodarczej.
Istnieją 3 możliwości złożenia wniosku CEIDG-1

 1. Osobiście lub przez pełnomocnika po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 2. On-line po uprzednim zalogowaniu przy użyciu profilu zaufanego na stronie internetowej i podpisaniu wniosku podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.
 3. Listem poleconym - wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Informacja dla cudzoziemców – art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. Osoby zagraniczne z państw członkowskichUE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, USA i Konfederacji Szwajcarskiej mogą podejmować iwykonywaćdziałalnośćgospodarcząnaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej natakich samych zasadach, jakobywatele polscy.
 2. Obywatele innych państw niżpaństwaczłonkowskiektórzy:
  1. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
   • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144art. 151 ust. 1, art. 159 ust. 1, lub art. 186 ust. 1 pkt 3,4 i 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
   • status uchodźcy,
   • ochronę uzupełniającą,
   • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
   • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzieloneze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  2. korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
  3. posiadają ważną Kartę Polaka,
  4. są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi.
  5. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wnioskubyli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g.
  6. są uczestnikami organizowanych lub współorganizowanych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, programów wsparcia dla cudzoziemców w zakresie podejmowania i wykonywania dzielności gospodarczej na terytorium RP
   • mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej,z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek orazobejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
 4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,osoby zagranicznej, do której odnoszą się umowy międzynarodowe, o których mowa w ust. 3,posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak ta osoba zagraniczna.
 5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, możepodejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności.
Informacje uzupełniające
 1. Nie ma właściwości miejscowej, tzn. wniosek może być złożony w wybranym urzędzie gminy (w komórce zajmującej się przyjmowaniem wniosków CEIDG-1).
 2. Do złożenia wniosku niezbędny jest do wglądu paszport, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość oraz obywatelstwo wraz z dokumentem potwierdzającym aktualny status wnioskodawcy (np. decyzja wojewody).
 3. W przypadku wniosku o wpis do CEIDG składanego on-line dokument potwierdzający aktualny status cudzoziemca należy dołączyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Rejestracja firmy cudzoziemca w CEIDG może trwać do 30 dni

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej
93-590 Łódź, Aleje Politechniki 32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

 • Telefonicznie: +48 (42) 638-56-39
 • Internetowa rejestracja wizyt na stronie: wizyty.uml.lodz.pl
Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Pełnomocnictwo (poza małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem) 17 zł

Numer konta: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • ul. Aleje Politechniki 32
 • listownie
  • Urząd Miasta Łodzi
   Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
   93-590 Łódź, ul. Aleje Politechniki 32
 • elektronicznie:
  • biznes.gov.pl – Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy prowadzony przez Ministra właściwego ds. gospodarki

Termin składania dokumentów

 • Niezwłocznie, nie później niż w następnym dniu roboczym po powstaniu zmiany danych dotyczących zarządców sukcesyjnych
 • W ciągu 7 dni zmiany dotyczące: nazwy, obywatelstwa, adresu korespondencyjnego, PKD
 • Po dniu powstania zmiany - pozostałe dane
 • Otwarcie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej - bez wskazania terminu
 • Zamknięcie działalności - najwcześniej w ostatnim dniu prowadzenia działalności

Wymagane dokumenty

 • Wniosek CEIDG-1

druk do pobrania


formularz elektroniczny (biznes.gov.pl)


 • Wniosek opcjonalny CEIDG-RD

druk do pobrania


 • Wniosek opcjonalny CEIDG-MW

druk do pobrania


 • Wniosek opcjonalny CEIDG-RB

druk do pobrania


 • Wniosek opcjonalny CEIDG-POPR

druk do pobrania


 • Wniosek opcjonalny CEIDG-SC

druk do pobrania


 • Wniosek opcjonalny CEIDG-PN

druk do pobrania


 • Wniosek opcjonalny CEIDG-ZS
druk do pobrania

Pozostałe dokumenty

 • Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

druk do pobrania


 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Praw przedsiębiorców
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt