Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zameldowanie obywatela RP na pobyt czasowy @

OPIS SPRAWY

Jeśli mieszkasz tymczasowo pod innym adresem niż adres Twojego zameldowania na pobyt stały i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu stałego zameldowania) – zamelduj się tam na pobyt czasowy.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie potwierdzające zameldowanie

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty)

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie lub pocztą (na żądanie) lub osobiście (od ręki)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa załatwiana od ręki
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w miejscu pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem zamierzonego czasu jego trwania.
 2. Obywatel polski zgłasza pobyt czasowy jeżeli jego przebywanie poza miejscem pobytu stałego przekracza okres 3 miesięcy.
 3. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Wymeldowania można dokonać z jednoczesnym zgłoszeniem nowego miejsca pobytu czasowego – jeden formularz.
 4. Zgłaszając pobyt czasowy, na jednym formularzu, można również dokonać zgłoszenia wymeldowania z pobytu stałego, w tym celu należy wypełnić punkt 3 formularza meldunkowego Zgłoszenie pobytu czasowego.
 5. Aby się zameldować w urzędzie przygotuj:
  • dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy. Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz zdatą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu np. najemcę.
  • dowód osobisty lub paszport,
  • dokument potwierdzający prawo do lokalu – do wglądu ( w oryginale). Takim dokumentem może być wypis ( odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu. Jeśli nie posiadasz prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować- osoba, która ma takie prawo musi podpisać się na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt. Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby musisz okazać w urzędzie.
 6. Zgłoszenia pobytu czasowego, można dokonać:
  • w formie pisemnej, na formularzu papierowym w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport oraz tytuł prawny do lokalu.
  • w formie dokumentu elektronicznego na formularzu elektronicznym. Formularz taki powinien być podpisany przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo profilem zaufanym. Do formularza należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. W przypadku osoby nieposiadającej tytułu prawnego do lokalu należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny - oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzające fakt pobytu w lokalu wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności ich uzyskania odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów (skan lub zdjęcie).
 7. Obowiązku meldunkowego możesz dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem do zameldowania. Pełnomocnictwo upoważniające jedynie do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej, natomiast w sytuacji, gdy pełnomocnik zostanie również upoważniony do pobrania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy, wówczas złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Osoba, która dokonała zameldowania otrzymuje, na wniosek, za opłatą, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
Informacje uzupełniające
 • Formularz należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • Zameldowania na pobyt czasowy nowonarodzonych dzieci obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nieposiadających pobytu stałego) dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia.
 • W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
 • Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu
 • W przypadku dokonywania zameldowania w formie dokumentu elektronicznego organ przechowuje załączniki - dokumenty niezbędne do zameldowania, albo ich odwzorowanie cyfrowe, do czasu zakończenia czynności meldunkowych.
 • W przypadku dołączenia do formularza elektronicznego, odwzorowania cyfrowego wymaganych dokumentów, organ gminy w razie uzasadnionych wątpliwości może żądać okazania do wglądu oryginałów tych dokumentów.
 • W momencie dopełnienia obowiązku meldunkowego możesz wyrazić zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego i/lub adresu e-mail. Rejestr ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna – obywatel.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę).

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł
Skarbowa za pełnomocnictwo upoważniające do pobrania zaświadczenia 17 zł

Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłaty skarbowe należy wpłacić w kasie urzędu(Oddział Banku Pekao S.A. czynny od 17 stycznia 2022 r.) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy. Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych w oddziałach banku Pekao S.A., a także w opłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, ul. Smugowej 26a, ul. Zachodniej 47, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32,
  • Łódź, al. Piłsudskiego 100,
  • Łódź, ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • obywatel.gov.pl

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego”

druk do pobrania


formularz elektroniczny (obywatel.gov.pl)


 • Oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (do wglądu)
 • Dowód osobisty lub paszport osoby dokonującej zgłoszenia
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli osoba zobowiązana do zgłoszenia zameldowania upoważniła inna osobę do dokonania tej czynności
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo upoważniające do pobrania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
 • W przypadku dokonywania zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego - wymagane załączniki winny mieć formę dokumentów elektronicznych albo ich odwzorowań cyfrowych.

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informatyczna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt