Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Pobierz dokument o zameldowaniu z rejestru PESEL @

OPIS SPRAWY

 1. Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. W przypadku gdy dane z rejestru PESEL nie będą zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami, wnioskodawca składa do organu gminy wniosek w celu usunięcia niezgodności.

W SKRÓCIE

KROK 1

Znajdź odpowiednią procedurę

na stronie ePUAP

KROK 2

Pobierz dokument o zameldowaniu

ze swojej skrzynki na platformie ePUAP

PRZYDATNE INFORMACJE

 • odpowiedź uzyskana w wyniku wglądu on-line do danych nie stanowi dokumentu urzędowego.
 • w przypadku stwierdzenia niepoprawnych danych, wnioskodawca składa do Urzędu Miasta Łodzi wniosek w celu usunięcia niezgodności.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane w Rejestrze PESEL ma prawo do stałego i bezpłatnego wglądu on-line do danych Jej dotyczących. Usługa jest dostępna na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej- ePUAP
 2. W celu skorzystania z usługi wymagane jest potwierdzenie tożsamości pytającego za pomocą profilu zaufanego ePUAP.
 3. Profil zaufany można potwierdzić w Urzędzie Miasta Łodzi. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi.
 4. Wgląd on-line do danych daje możliwość kontroli poprawności i kompletności danych zgromadzonych w Rejestrze PESEL.
  W stosunku do osób nieposiadających zdolności do czynności prawnych wniosek składa przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
 5. Sprawdzenia danych dokonuje się w szczególności, w oparciu o posiadane dokumenty.
Informacje uzupełniające

Warunkiem skorzystania z możliwości pobrania dokumentu o zameldowaniu z rejestru PESEL jest posiadanie przez wnioskodawcę profilu zaufanego lub e-dowodu oraz własnego konta na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP, na którą zostanie dostarczony elektroniczny dokument z informacją o adresie zameldowania.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bezzwłocznie

Miejsce załatwienia

Wniosek przesyłany jest bezpośrednio do rejestru PESEL.

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie dotyczy

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt