Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – interes faktyczny

OPIS SPRAWY

Na pisemny umotywowany wniosek udostępniane są dane osobowo-adresowe z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL po uprzednim wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. Wnioskodawca zobowiązany jest we wniosku opisać powód dla którego wnioskuje o dane. Jeśli działa przez pełnomocnika dodatkowo należy załączyć dokument pełnomocnictwa. Opłata za udostępnienie danych jednostkowych wynosi 31 zł, opłata skarbowa za przedłożony dokument pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

w przypadku działania przez pełnomocnika, także opłatę za jego ustanowienie

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty), elektronicznie lub pocztą

KROK 3

Odbierz odpowiedź

w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty), elektronicznie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • odpowiedź może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Na pisemny wniosek wnioskodawcy, upoważniony przez Prezydenta Miasta Łodzi pracownik udostępnia dane jednostkowe z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym). Dane są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 3. Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym.
 4. Organ gminy udostępnia dane podmiotom, jeżeli uwiarygodnią interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą. (w takim przypadku organ administracji publicznej prowadzi postępowanie administracyjne. W przypadku braku zgody na udostępnienie danych Prezydent Miasta Łodzi wydaje decyzję administracyjną o odmowie udostępnienia danych. Od decyzji służy odwołanie).
 5. Udostępnione dane mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie w celu wskazanym we wniosku.

Wniosek o udostępnienia danych z rejestru PESEL w danej sprawie może być złożony tylko w jednym organie gminy.

Informacje uzupełniające
 • W przypadku powoływania się na interes faktyczny udostępnienie danych jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają być udostępnione.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
ul. Zachodnia 47

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44.

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę).

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł
Udostępnienie danych 31 zł

Opłata (za pełnomocnictwo) jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy, za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłata za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 2022 r. poz.1191) osoby i jednostki organizacyjne są zwolnione z opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL w przypadku udostępnienia danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej - opłatę wnosi się na konto:

Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073 z dopiskiem "opłata skarbowa za złożony dokument pełnomocnictwa”.

Nr konta bankowego do innych opłat - opłatę wnosi się na konto:

Bank Pekao S.A. 06 1240 1037 1111 0011 0911 0797 – opłata za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Banku Pekao S.A a także w opłatomatach Banku Pekao S.A., znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Smugowej 26A i 30/32, ul. Zachodniej 47, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100, ul. Sienkiewicza 5.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   ul. Zachodnia 47
   91-066 Łódź
 • osobiście:
  • Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
   • Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
   • Łódź, al. Piłsudskiego 100
   • Łódź, ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony „Wniosek o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL”

druk do pobrania


formularz elektroniczny (gov.pl)
 • Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców lub rejestru PESEL
 • Potwierdzenie wpłaty na rachunek bankowy opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy stronę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź podpisem zaufanym

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych służy stronom postępowania możliwość wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Informacja o takiej możliwości jest zawarta w pouczeniu, w decyzji administracyjnej.

W piśmie należy powołać się na numer decyzji, od której osoba składa odwołanie.

Przekazanie przez Prezydenta Miasta Łodzi odwołania wraz z dokumentacją do Wojewody Łódzkiego - 7 dni.

W przypadku odwołania należy złożyć:

Wypełniony druk wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej, inne dokumenty przewidziane odrębnymi przepisami prawa, niezbędne do skutecznego wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt