Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy @

OPIS SPRAWY

Jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa EFTA- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarii albo członkiem rodziny takiego cudzoziemca – a Twój pobyt w Polsce trwa dłużej niż 3 miesiące, masz obowiązek zameldować się najpóźniej w 30 dniu Twojego pobytu w Polsce.

Jeśli jesteś obywatelem innego państwa np. spoza Unii Europejskiej - na zgłoszenie pobytu czasowego masz 4 dni. Dodatkowo przy zameldowaniu musisz przedstawić w urzędzie oryginały dokumentów potwierdzające prawo pobytu w Polsce oraz paszport. Nie możesz dokonać zameldowania elektronicznie.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie potwierdzające zameldowanie

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w Urzędzie (wymaga umówienia wizyty)

KROK 3

Odbierz zaświadczenie

elektronicznie lub pocztą (na żądanie), w Urzędzie (od ręki)

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • wizyta w urzędzie wymaga umówienia się
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa załatwiana od ręki
 • zaświadczenie może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy można dokonać na kilka sposobów: osobiście wurzędzie lub przez pełnomocnika oraz bez wychodzenia z domu – elektronicznie korzystając z platformy ePUAP. Aby zameldować się elektronicznie musisz posiadać Profil Zaufany, podpis osobisty lub bezpieczny podpis elektroniczny. Aby zameldować się przygotuj:
  1. dokładnie wypełniony formularz zgłoszenia zameldowania na pobyt stały. Formularz musi być potwierdzony czytelnym podpisem wraz z datą jego złożenia przez właściciela lokalu/domu lub osobę, która posiada inne prawo do lokalu np. najemcę.
  2. dowód osobisty lub paszport,
  3. dokument potwierdzający prawo do lokalu – do wglądu ( w oryginale). Takim dokumentem może być wypis ( odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny. Innym dokumentem może być np. umowa najmu, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu. Jeśli nie posiadasz prawa do mieszkania, w którym chcesz się zameldować- osoba, która ma takie prawo musi podpisać się na formularzu, potwierdzając tym samym Twój pobyt. Dokument potwierdzający prawo do lokalu tej osoby musisz okazać w urzędzie.
 2. Zgłoszenia pobytu czasowego, można dokonać:
  • w formie pisemnej, na formularzu papierowym w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi.
  • w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu elektronicznym. . Formularz taki powinien być podpisany przez zgłaszającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub profilem zaufanym . Do formularza elektronicznego należy dołączyć dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. W przypadku osoby nieposiadającej tytułu prawnego do lokalu, należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu, potwierdzający fakt pobytu w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania – odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów (skan lub zdjęcie).
 3. Obowiązku meldunkowego możesz dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem do zameldowania. Pełnomocnictwo upoważniające jedynie do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej, natomiast w sytuacji, gdy pełnomocnik zostanie również upoważniony do pobrania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy, wówczas złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł
 4. Osoba, która dokonała zameldowania na pobyt czasowy otrzymuje, na wniosek, za opłatą zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które jest ważne nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
Informacje uzupełniające
 • Formularz Zgłoszenie pobytu czasowego należy wypełnić komputerowo lub pismem odręcznym, kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami.
 • W przypadku, kiedy zgłoszenie zameldowania dokonywane jest przez pełnomocnika, winien on legitymować się pełnomocnictwem oraz okazać do wglądu swój dowód osobisty lub paszport. Pełnomocnictwo upoważniające jedynie do dokonania zgłoszenia meldunkowego nie podlega opłacie skarbowej. Natomiast w sytuacji, gdy pełnomocnik zostanie również upoważniony do pobrania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy – złożenie takiego pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 • W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu czasowego.
 • Osoba obowiązana do dokonania zgłoszenia zameldowania może wyrazić zgodę na przekazanie do rejestru danych kontaktowych imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru telefonu komórkowego i/lub adresu e-mail. Rejestr ma na celu usprawnienie komunikacji na linii administracja publiczna – obywatel.
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności

 • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44.

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych - po uprzednim umówieniu wizyty: https://wizyty.uml.lodz.pl/ (wybierając zakładkę UM Łódź/Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji, następnie Oddział i lokalizację, w której ma być wykonana rezerwacja, a później właściwą usługę, ilość osób oraz wolny termin i godzinę).

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł
Skarbowa za pełnomocnictwo upoważniające do pobrania zaświadczenia 17 zł


Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlega pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu bądź rodzeństwu.

Opłaty skarbowe należy wpłacić w kasie urzędu (Oddział Banku Pekao S.A. czynny od 17 stycznia 2022 r.) lub bezgotówkowo na rachunek bankowy. Numer konta bankowego do wpłaty opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych w oddziałach banku PEKAO S.A., a także w opłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5, ul. Smugowej 26a, ul. Zachodniej 47, ul. Piotrkowskiej 110, al. Piłsudskiego 100.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • osobiście:
  • 91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
  • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
  • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B
 • elektronicznie:
  • gov.pl

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu czasowego” lub formularz sporządzony przez pracownika organu gminy w postaci wydruku z systemu teleinformatycznego

druk do pobrania


formularz elektroniczny (gov.pl)


 • Oryginał tytułu prawnego do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie
 • Do wglądu dokument tożsamości:

a) Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatel Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

 • ważny dokument podróży 
 • lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo

b) Członek rodziny cudzoziemca wymienionego powyżej, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia:

 • ważny dokument podróży
 • oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej
 • albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak jest takiej możliwości – przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej,

c) Cudzoziemiec niewymieniony w punkcie a i b dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia:

 • wizę
  • a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium RP na podstawie art. 108 ust. 1, pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (pobyt czasowy cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna) lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca
  • kartę pobytu
  • dokument „zgoda na pobyt tolerowany”
  • albo zezwolenie na pobyt czasowy
  • zezwolenie na pobyt stały
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
  • lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP, udzieleniu w RP ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany
 • Pełnomocnictwo w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika
 • Dowód osobisty lub paszport pełnomocnika, jeżeli osoba zobowiązana do zgłoszenia zameldowania upoważniła inną osobę do dokonania tej czynności
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo upoważniające do wydania zaświadczenia, jeżeli nie podlega zwolnieniu z opłaty.
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
 • ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Brak

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt