Jeśli przy nazwie sprawy znajduje się symbol @ to tę sprawę załatwisz on-line

Uchylenie czynności materialno – technicznej zameldowania/wymeldowania decyzją administracyjną

OPIS SPRAWY

Procedura polega na przyjęciu podania w sprawie o uchylenie czynności materialno – technicznej zameldowania osoby, która w dacie zameldowania nie zamieszkiwała pod wskazanym adresem bądź uchylenia czynności wymeldowania dokonanego z uchybieniem prawa. Podanie może złożyć właściciel lokalu/budynku lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

W SKRÓCIE

KROK 1

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie lub w Urzędzie

KROK 2

Wnieś opłatę

KROK 3

Odbierz decyzję

elektronicznie, w Urzędzie lub pocztą

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • decyzja może mieć formę elektroniczną

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy
 1. W celu uchylenia czynności materialno – technicznej zameldowania należy złożyć podanie wraz z załącznikami.

 2. Wniosek może zostać złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP).

 3. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Prezydent Miasta Łodzi wydaje decyzję w sprawie uchylenia czynności materialno – technicznej zameldowania osoby na pobyt stały lub czasowy bądź decyzję o uchyleniu czynności materialno – technicznej wymeldowania.
Informacje uzupełniające
 • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP.
 • Organ administracji publicznej może żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów mających wpływ na prowadzone postępowanie administracyjne (wyroki sądowe i inne).
Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do dwóch miesięcy, w sprawach skomplikowanych termin ulega przedłużeniu.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskichi Komunikacji
Oddział Postępowań Meldunkowych i Rejestru Wyborców
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Nie wymaga umówienia wizyty.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Decyzja administracyjna 10 zł
Pełnomocnictwo 17 zł

Opłata jest uiszczana przez pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Zwolnieniu od opłaty skarbowej podlega dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa jeżeli zostało ono udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową uiszcza się na konto:

Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Banku Pekao S.A.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
   ul. Piotrkowska 104
   90-926 Łódź
 • osobiście:
  • ul. Zachodnia 47 pok.12
  • al. Politechniki 32 pok. 005
  • ul. Krzemieniecka 2b punkt kancelaryjny
  • ul. Piłsudskiego 100 punkt kancelaryjny
  • ul. Smugowa 26a i 30/32 punkt kancelaryjny
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

W dowolnym momencie.

Wymagane dokumenty

 • Podanie o uchylenie czynności materialno – technicznej zameldowania/wymeldowania

formularz elektroniczny (ePUAP)


 • Kopia tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego/budynku (oryginał dokumentu do wglądu)
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej
 • Inne dokumenty mające wpływ na rozstrzygnięcie sprawy
 • Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa gdy stronę reprezentuje pełnomocnik
 • Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej przez Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach z zakresu ewidencji ludności służy stronom postępowania możliwość wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji administracyjnej za pośrednictwem organu, który decyzję wydał. Informacja o takiej możliwości jest zawarta w pouczeniu, w decyzji administracyjnej.
W piśmie należy powołać się na numer decyzji, od której osoba składa odwołanie. Do odwołania można dołączyć inne dokumenty przewidziane odrębnymi przepisami prawa, niezbędne do skutecznego wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej.
Przekazanie przez Prezydenta Miasta Łodzi odwołania wraz z dokumentacją do Wojewody Łódzkiego następuje w terminie 7 dni.

Na podstawie art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Strony zrzekając się prawa do odwołania zrzekają się równocześnie prawa do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu na wniesienie odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt