Pozwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich @

OPIS SPRAWY

Na wniosek jest wydawana decyzja na sprowadzenie z za granicy zwłok bądź szczątków ludzkich.

W SKRÓCIE

KROK 1

Wnieś opłatę

w przypadku działania przez pełnomocnika, także opłatę za jego ustanowienie

KROK 2

Złóż wniosek i załączniki

elektronicznie, w Urzędzie lub listownie 

KROK 3

Odbierz odpowiedź

elektronicznie, w Urzędzie lub listownie

PRZYDATNE INFORMACJE

 • możliwość złożenia wniosku online
 • możliwość przesłania wniosku pocztą
 • sprawa możliwa do załatwienia przez pełnomocnika
 • sprawa możliwa do załatwienia od ręki
 • odpowiedź może mieć formę elektroniczną
 • sprawa wymaga opłat

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Sposób załatwienia sprawy

Prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:

 • pozostały małżonek(ka),
 • krewni zstępni,
 • krewni wstępni,
 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

W przypadku trumny ze zwłokami sprowadzeniem może zająć się tylko firma pogrzebowa. Urna z prochami może być przewożona przez osobę fizyczną.
W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie - jako przyczyny zgonu - choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, tzn. cholera, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dżuma, gorączka powrotna, nagminne porażenie dziecięce, nosacizna, trąd, wąglik, wścieklizna, żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne.

W przypadku zgonu na skutek choroby zakaźnej pozwolenia nie wydaje się przed upływem dwóch lat od dnia zgonu.

Informacje uzupełniające

Wniosek może zostać złożony za pośrednictwem platformy ePUAP.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

3 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
91-066 Łódź ul. Zachodnia 47

pok. 223

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Umawianie/rezerwacja wizyty

Przyjmowanie wniosków papierowych nie wymaga wyznaczenia wizyty w urzędzie.

Opłaty
Rodzaj opłaty Wysokość opłaty
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17,00 zł

nr konta bankowego do opłaty skarbowej:

Bank Pekao S.A. nr 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Wniosek i wydanie decyzji są wolne od opłat. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu - bez opłat.

Dokumenty

Formy i miejsce składania dokumentów

 • listownie:
  • Urząd Miasta Łodzi
   Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   ul. Zachodnia 47
   91-066 Łódź
 • osobiście:
  • Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
   Oddział Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności
   ul. Zachodnia 47
   91-066 Łódź
 • elektronicznie:
  • ePUAP

Termin składania dokumentów

Wnioski można składać w ciągu całego roku.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie pozwolenia

druk do pobrania


formularz elektroniczny (ePUAP)
 • Oświadczenie

druk do pobrania


 • Akt zgonu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Realizatorzy
Jednostka
Urząd Miasta Łodzi
Komórka
Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Pomoc przy sprawie
POTRZEBUJESZ POMOCY PRZY SPRAWIE?
NIE WIESZ GDZIE SZUKAĆ SWOJEJ SPRAWY?
WYSZUKAJ SPRAWĘ Z LISTY
Kontakt