Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Sprawę załatwia wydanie decyzji administracyjnej.

  2. W przypadku braku wymaganych załączników lub ich niekompletności wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni.

  3. Brak uzupełnienia wniosku powoduje wydanie decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, ul. Piłsudskiego 100
III piętro, pok. 58

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 616,00 zł
Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmawiającej 10,00 zł


Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli wymagana)
  • Pozwolenie na budowę (jeśli wymagane)
  • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem
  • Aktualny wypis z ewidencji gruntów (ważny 3 miesiące)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, złożone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa