Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Sprawę załatwia wydanie decyzji administracyjnej.

  2. W przypadku braku wymaganych załączników lub ich niekompletności wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 10 dni.

  3. Brak uzupełnienia wniosku powoduje wydanie decyzji odmawiającej udzielenia zezwolenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, ul. Piłsudskiego 100
III piętro, pok. 58

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia 616,00 zł
Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmawiającej 10,00 zł


Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (jeśli wymagana)
  • Pozwolenie na budowę (jeśli wymagane)
  • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania gruntem
  • Aktualny wypis z ewidencji gruntów (ważny 3 miesiące)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, złożone za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (17.08.2018 12:11)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (19.12.2019 12:33)