Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie pozwolenia na budowę obiektów infrastruktury technicznej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami.
 2. Sprawę można załatwić osobiście lub za pełnomocnictwem.
 3. Osoba fizyczna osobiście podpisuje oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Natomiast w imieniu osób prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych oświadczenie takie może wypełnić i podpisać pełnomocnik.
 4. Wniosek o wydanie decyzji zarówno w imieniu osób fizycznych, prawnych jak i wspólnot mieszkaniowych może podpisać pełnomocnik.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

65 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Urbanistyki i Architektury
Oddział Infrastruktury
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Wnioski przyjmowane są w kancelarii Wydziału:
parter, bud. F, pok. 046

Opłaty

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej:
W zależności od długości sieci, drogi:

Pozwolenie - powyżej 1 kilometra 2143,00 zł
Pozwolenie - do 1 kilometra 105,00 zł
Inne budowlane (np. zjazd, parking) 155,00 zł
Studnie i urządzenia do usuwania nieczystości 20,00 zł
Pełnomocnictwo 17,00 zł

Nr konta 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o pozwolenie na budowę
Szablon dokumentu
 • Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Szablon dokumentu
 • W przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr. 213 poz. 1397) - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015, poz. 199), wydawana przez Wydział Urbanistyki i Architektury
 • Specjalistyczne opinie, o których mowa w art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Uwaga!
W trakcie postępowania mogą być wymagane dodatkowe dokumenty, określone w treści wniosku

Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 28 i art. 34 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Urbanistyki i Architektury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:30)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (26.06.2020 15:30)