Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Udzielanie informacji na temat Miejskiej Rady Seniorów

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Miejska Rada Seniorów w Łodzi została powołana Uchwałą Nr XXV/403/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 października 2011 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXV/660/12 z dnia 14 marca 2012 r.

 2. W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym z 11 października 2013 r., która unormowała prawnie możliwość tworzenia w samorządach gminnych rad seniorów 25 lutego 2015 r. została podjęta Uchwała Nr VII/104/15 Rady Miejskiej w Łodzi zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów.

 3. Informacje o dyżurach Miejskiej Rady Seniorów można uzyskać w Oddziale ds. Polityki Senioralnej (ul. Zachodnia 47, pok. 132) oraz można znaleźć na stronie internetowej www.seniorzy.uml.lodz.pl.

Informacje uzupełniające

 • Intencją powołania Miejskiej Rady Seniorów jest aktywne włączenie najstarszego pokolenia w życie społeczne, w działania, które mają zaspokoić potrzeby i rozwiązywać istotne problemy seniorów.

 • Rada liczy piętnaście osób i jest ciałem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta Łodzi, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych, a w szczególności:

  • rozwoju umiejętności i świadomości dotyczących partycypacji seniorów w życiu publicznym,

  • zapobiegania i przełamywania marginalizacji seniorów,

  • wspierania aktywności osób starszych,

  • mieszkalnictwa dla seniorów,

  • profilaktyki i promocji zdrowia seniorów,

  • przełamywania negatywnych stereotypów na temat seniorów i starości,

  • budowania autorytetu osób starszych oraz wzmacniania pożądanych relacji wewnątrz i międzypokoleniowych,

  • rozwoju, wspierania i upowszechniania różnorodnych form wypoczynku, aktywności ruchowej, dostępu do edukacji i kultury,

  • wspierania i upowszechniania edukacji do starości.

 • Do zadań Rady należy w szczególności:

  • ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych,

  • inicjowanie działań na rzecz seniorów,

  • konsultowanie i ustalanie priorytetowych zadań w perspektywie krótko i długookresowej,

  • monitorowanie potrzeb łódzkich seniorów,

  • wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów,

  • zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego,

  • inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Łodzi ze środowiskiem osób starszych,

  • informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów,

  • umacnianie międzypokoleniowych więzi społecznych, współpracy, dialogu i zrozumienia pomiędzy generacjami,

  • niwelowanie stereotypów związanych ze starością i starzeniem się oraz budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych,

  • upowszechnianie wiedzy o możliwościach osób starszych, ich potencjale społecznym, a także potrzebach i oczekiwaniach oraz konieczności realnego wpływu na decyzje podejmowane przez władze lokalne, w tym w szczególności na jakość wszelkich usług oferowanych z myślą o seniorach,

  • upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach osób starszych, w tym informowanie o bieżących zmianach w przepisach prawa na poziomie lokalnym, krajowymi europejskim,

  • współpraca z zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz seniorów.

 • Organizacja i tryb działania Rady:
  Kadencja Rady rozpoczyna się od czasu jej wyboru i kończy się z upływem kadencji Rady Miejskiej w Łodzi. Jednakże pomimo upływu kadencji Rada wykonuje swoje funkcje do czasu ustalenia składu osobowego Rady kolejnej kadencji.

  Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie, nie pobierając z tego tytułu diet, ani wynagrodzenia.

  Rada w drodze uchwały przyjmuje pisemne zobowiązanie do realizacji zadań priorytetowych na dany rok kalendarzowy i określa harmonogram działań z tym związanych.

  W celu usprawnienia pracy oraz większej skuteczności, Rada tworzy Zespoły Tematyczne spośród swoich członków. Zespoły mogą zapraszać seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

  Rada może powołać Zespół Ekspertów spośród specjalistów oraz osób reprezentujących organizacje i instytucje zajmujące się problematyką osób starszych, jako ciało doradcze i wspierające Radę.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bezzwłocznie

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
91-066 Łódź, ul. Zachodnia 47
I piętro, pok. 132
e-mail: seniorzy@uml.lodz.pl

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała Nr VII/104/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (27.11.2018 11:21)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (10.12.2019 14:24)