Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Ulgi w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych, opłacie skarbowej oraz opłacie za gospodarowanie odpadami (osoby prawne i osoby fizyczne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podatnik może złożyć pisemny wniosek (brak wzoru wniosku) w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w formie:

  • rozłożenia na raty płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,

  • odroczenia terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,

  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

 2. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 3. Wniosek powinien być szczegółowo uzasadniony oraz zawierać argumenty i dowody na ich poparcie. Udzielenie ulgi jest możliwe wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

  • W przypadku podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej do wniosku należy dołączyć:

   • dokumenty finansowe świadczące o aktualnej sytuacji finansowej podatnika,

   • oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika,

   • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

 4. W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą należy wskazać przeznaczenie wnioskowanej pomocy, a w przypadku występowania o pomoc de minimis należy złożyć:

  • dokumenty finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dodatkowo oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika,

  • informacje o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku,

  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

  • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze transportu.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).

 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 349).

 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 • Zaległość w opłacie skarbowej występuje wówczas, gdy organ administracji publicznej dokona czynności urzędowej, wyda zaświadczenie, zezwolenie (pozwolenie, koncesję) bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy

Oddział ds. Ulg i Zwolnień Podatkowych

90-113 Łódź

ul. Sienkiewicza 5

pok. 335

Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa

(opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Getin Noble Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Getin Noble Bank S.A.
Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku wyszczególnionych na stronie internetowej www.getinbank.pl.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi (osoby prawne)
Formularz
 • Wniosek o udzielenie ulgi (osoby fizyczne)
Formularz
 • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika
Szablon dokumentu
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)
Szablon dokumentu
 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, z uwagi na fakt, iż udzielenie przedsiębiorcy ulgi w spłacie zobowiązań może stanowić pomoc publiczną, należy złożyć dodatkowo:

 • Informację o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku
Szablon dokumentu
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze transportu
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.).

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330),

 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461.),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 z 2010 r., poz. 311 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r., poz. 350),

 • uchwała Nr XXXVII/964/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5334).

Tryb odwoławczy

Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wydziału Finansowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (17.02.2020 14:58)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (18.02.2020 09:55)