Ulgi w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym, od środków transportowych, opłacie skarbowej oraz opłacie za gospodarowanie odpadami (osoby prawne i osoby fizyczne)

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podatnik może złożyć pisemny wniosek (brak wzoru wniosku) w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w formie:
  • rozłożenia na raty płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,
  • odroczenia terminu płatności podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek,
  • umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
 2. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą, który boryka się z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 może złożyć pisemny wniosek (wzór wniosku w zakładce „dokumenty”) w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego w formie:
  • odroczenie terminu płatności (należy wskazać okres, do kiedy podatnik wnioskuje o odroczenie – okres ten nie powinien przekraczać 12 miesięcy),
  • rozłożenie na raty (należy wskazać proponowaną ilość rat – nie powinny wykraczać poza okres 12 miesięcy),
  • umorzenie odsetek
 3. Wniosek powinien być szczegółowo uzasadniony oraz zawierać argumenty i dowody na ich poparcie. Udzielenie ulgi jest możliwe wyłącznie w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.
  • W przypadku podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej do wniosku należy dołączyć
   • dokumenty finansowe świadczące o aktualnej sytuacji finansowej podatnika,
   • oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika,
   • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
 4. Przedsiębiorca, który boryka się z negatywnymi skutkami epidemii COVID- 19, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zaprzestaniu lub znacznym ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej w związku z epidemią COVID-19.
 5. Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z tym, że udzielenie ulgi stanowi dla Przedsiębiorcy pomoc. W tym celu Przedsiębiorca, który boryka się z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19 winien określić, z jakiej pomocy chciałby skorzystać.
  • Pomoc de minimis - najczęściej wybierana forma pomocy. W tym celu wymagane jest złożenieoświadczenia i informacji:
   • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
   • informację o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku.
  • Pomoc publiczna związana z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków. W tym celu wymagane jest złożenie informacji:
   • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków,
   • informację o wielkości uzyskanej pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,
   • informację o trudnej sytuacji przedsiębiorstwa ubiegającego się pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.
 6. W przypadku podatnika nieprowadzącego działalności gospodarczej do wniosku należy dołączyć
  • dokumenty finansowe świadczące o aktualnej sytuacji finansowej podatnika,
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika,
  • oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.
 7. W pozostałych przypadkach podatnicy prowadzący działalność gospodarczą winni wskazać przeznaczenie wnioskowanej pomocy, a w przypadku występowania o pomoc de minimis należy złożyć:
  • dokumenty finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – dodatkowo oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika,
  • informacje o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze transportu.
 8. Wniosek można złożyć osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek może zostać złożony przez pełnomocnika podatnika. Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1) oraz zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) należy złożyć w Wydziale Finansowym (ul. Sienkiewicza 5, pok. 004).
 • Wzory pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) oraz zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego (OPL-1P) zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. (Dz. U. poz. 349).
 • Złożenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Zaległość w opłacie skarbowej występuje wówczas, gdy organ administracji publicznej dokona czynności urzędowej, wyda zaświadczenie, zezwolenie (pozwolenie, koncesję) bez uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Miejsce załatwienia

Wydział Finansowy
Oddział ds. Ulg i Zwolnień Podatkowych
90-113 Łódź
ul. Sienkiewicza 5
pok. 335

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa

(opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)

17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)

Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Getin Noble Bank S.A.
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dla osób dokonujących wpłat z zagranicy:
IBAN: PL 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Getin Noble Bank S.A.
Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK

Wpłat można dokonać przelewem lub osobiście w każdym urzędzie pocztowym albo dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku wyszczególnionych na stronie internetowej www.getinbank.pl.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o udzielenie ulgi (osoby prawne) ePUAP
Formularz
 • Wniosek o udzielenie ulgi (osoby fizyczne) ePUAP
Formularz
 • Wniosek o udzielenie ulgi (podatnicy prowadzących działalność gospodarczą, którzy borykają się z negatywnymi skutkami epidemii COVID-19)
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o zaprzestaniu lub znacznym ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej w związku z epidemią COVID-19
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o sytuacji rodzinnej, finansowej i majątkowej podatnika
Szablon dokumentu
 • Pełnomocnictwo - w przypadku działania przez pełnomocnika
 • Pełnomocnictwo szczególne (PPS-1)
Szablon dokumentu
 • W przypadku pełnomocnictwa dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli dotyczy)
 • Informację o wielkości uzyskanej pomocy de minimis lub jej braku
Szablon dokumentu
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
Szablon dokumentu
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w sektorze transportu
Szablon dokumentu
 • Informacja o wielkości uzyskanej pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Szablon dokumentu
 • Informacja o trudnej sytuacji przedsiębiorstwa ubiegającego się pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - klauzula de minimis
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. z 2018 r. poz. 461.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 z 2010 r., poz. 311 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2018 r., poz. 350)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1338)
 • uchwała Nr XXXVII/964/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Łódz. poz. 5334)

Tryb odwoławczy

Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wydziału Finansowego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Finansowy