Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Otwarty konkurs ofert

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Wydział Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) ogłasza otwarte konkursy ofert na:

  1. wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania przekracza 50.000 zł;
  2. wsparcie realizacji zadań Miasta Łodzi w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, dla których kwota dofinansowania nie przekracza 50.000 zł;
  3. wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią z wykorzystaniem różnych nośników zapisu oraz czasopism kulturalnych.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia

Wydział Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Samodzielne Stanowisko ds. Współpracy i Wymiany Kulturalnej ul. Piotrkowska 102, 90-926 Łódź
pokój nr 6

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wzór oferty realizacji zadania publicznego (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania)
Szablon dokumentu
  • Ramowy wzór umowy (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania)
Szablon dokumentu
  • Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania)
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072),
  • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Kultury

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44