Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioskodawca wnosi podanie o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej albo o wydanie zaświadczenia (podanie składa się w Biurze podawczym Łódzkiego Ośrodka Geodezji lub korespondencyjnie).

 2. Wstępna analiza sprawy dokonywana pod kątem formalnym złożonego wniosku i kompletu załączników.

 3. Wydanie decyzji albo zaświadczenia.

Informacje uzupełniające

 • Wyłączenie z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, III, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, może nastąpić na podstawie ostatecznej decyzji zezwalającej na takie wyłączenie.

 • W przypadku gleb pochodzenia mineralnego klas gruntów IV, IVa, IVb, V, VI wydawane jest zaświadczenie.

 • Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę - art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 ze zm.).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

7 dni albo 1 miesiąc

Termin realizacji dłuższy niż 1 miesiąc spowodowany jest koniecznością przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zgodnie z art. 35 KPA np. zebrania odpowiedniego materiału dowodowego aby rozstrzygnąć sprawę co do istoty albo w inny sposób. Jak każde postępowanie administracyjne jest ono prowadzone w indywidualnych sprawach wszczynanych na wniosek albo z urzędu. Poszczególne sprawy nie są do siebie podobne z uwagi na: ilość stron biorących udział w postępowaniu, zakres przedmiotowy postępowania oraz mniej albo bardziej skomplikowany charakter sprawy. Zgodnie bowiem z przepisem art. 35 § 1 KPA - Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. W dalszych paragrafach ustalono terminy na załatwienie sprawy, które wynoszą odpowiednio miesiąc albo dwa – w zależności od skomplikowanego (indywidualnego) charakteru sprawy. Do terminów określonych w tym przepisie nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W związku z powyższym podany poniżej termin realizacji jest jak najbardziej odpowiedni.

Miejsce załatwienia

Łódzki Ośrodek Geodezji
Dział Geodezji
90-113 Łódź, ul. Traugutta 21/23
Biuro podawcze – parter
pok. 912, 913, 914, 915 - IX piętro

Opłaty

opłata za pełnomocnictwo - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa, oryginał tego pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialnie) 17 zł

Rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:
(tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę, której dotyczy)
Urząd Miasta Łodzi Wydział Finansowy
ul. Sienkiewicza 5, 90-113 Łódź
Getin Noble Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Szablon dokumentu
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ostateczna decyzja o warunkach zabudowy bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kopia ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy, ostateczna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź poświadczona za zgodność z oryginałem kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • 2 egz. projektu zagospodarowania terenu (odpowiadającego definicji zawartej w art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego) z dodatkowym rozliczeniem w klasach gruntów powierzchni do wyłączenia sporządzonym przez klasyfikatora
 • W przypadku wyłączeń gleb klas gruntów IV, IVa, IVb, V, VI załączyć również należy opinię gleboznawczą gruntu, określającą pochodzenie gleb- pochodzenie organiczne gleby

Wniosek o wydanie zaświadczenia - w przypadku gleb pochodzenia mineralnego klas gruntów IV, IVa, IVb, V, VI

Szablon dokumentu
 • 1 egz. projektu zagospodarowania terenu (odpowiadającego definicji zawartej w art. 34 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego) z dodatkowym rozliczeniem w klasach gruntów powierzchni do wyłączenia sporządzonym przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi
 • Opinię gleboznawczą gruntu, określającą mineralne pochodzenie gleb - klas gruntów IV, IVa, IVb, V, VI
 • W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał opłaconego pełnomocnictwa

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

 • ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1161).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do w Łodzi ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Łódzkiego Ośrodka Geodezji, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Łódzki Ośrodek Geodezji

Komórka

Dział Geodezji

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (19.05.2020 15:56)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (19.05.2020 16:04)