Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Rejestr posiadanych/hodowanych zwierząt zaliczanych do płazów, gadów lub ssaków należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa U.E.

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Wpis do rejestru zwierząt:

 1. wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru,

 2. wydanie zaświadczenia o zmianie danych,

 3. wykreślenie z rejestru.

Informacje uzupełniające

 • W przypadku braku wymaganych załączników wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia..

 • Rejestr prowadzi prezydent/starosta właściwy według miejsca przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierząt. O zbyciu, śmierci zwierzęcia lub zmianie danych należy zawiadomić UMŁ w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 7 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w DepartamenciePolityki Społecznej
Zespół ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
pok. 57, 58

Opłaty

wpis do rejestru 26 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • podanie o dokonanie wpisu do rejestru
Szablon dokumentu
Formularz
 • dokument potwierdzający legalne pochodzenie zgłaszanych zwierząt (kopi: CITES, zaświadczenia PLW, świadectwa pochodzenia – oryginał do wglądu)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • podanie o wykreślenie z rejestru
 • podanie z zmianę danych w rejestrze
Szablon dokumentu
 • Podanie o wykreślenie z rejestru zwierząt
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j Dz.U. z 2018 poz. 1614 ze zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2018 poz. 1044 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (10.04.2019 12:11)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (14.11.2019 08:18)