Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zmiana imion i nazwisk

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Zmiana dotyczy:

 • obywateli polskich,

 • cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w RP miejsce zamieszkania.

 1. Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę.

 2. Wniosek składa się do wybranego kierownika USC.

 3. Osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę nazwiska lub imienia mogą złożyć za pośrednictwem konsula RP ze wskazaniem kierownika, któremu wniosek ma zostać przekazany.

 4. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany: imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka:

  • na imię lub nazwisko używane;

  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;

  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 5. W przypadku polskich aktów stanu cywilnego, wnioskodawca wskazuje urzędy stanu cywilnego w kraju przechowujące akty stanu cywilnego, w których ma być dokonana zmiana.

Informacje uzupełniające

Procedura zmiany imienia jest analogiczna jak procedura zmiany nazwiska.

Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem, że

 • drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.

Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat do zmiany nazwiska dziecka potrzebne jest także wyrażenie zgody przez dziecko.

Zgoda na zmianę nazwiska dziecko wyraża osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Dzieci zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

Rodzic wyraża zgodę na zmianę nazwiska dziecka osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego zastępcą lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe poza granicami RP mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula RP.

W przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Zmiana imienia i nazwiska następuje w formie DECYZJI po skompletowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów oraz po analizie podania.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego
92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100

Opłaty

Opłata skarbowa 37 zł

Nr konta do wniesienia opłaty: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie zawierające uzasadnienie zmiany (podanie wg szablonu art.11 ust o zmianie imienia i nazwiska)
  • osobiście
  • korespondencyjnie
  • elektronicznie - podania przesłanego w postaci elektronicznej (art. 63 §3a kpa)
   • opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
   • przez ePUAP - elektroniczną skrzynkę podawczą UMŁ znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP
  • przez pełnomocnika
  • Wskazanie aktów stanu cywilnego, w których zmiana ma zostać naniesiona (dotyczy osoby, której zmiana dotyczy).
  • Jeżeli zmiana ma się rozciągać na małoletnie dzieci, to również należy wskazać, gdzie znajdują się akty dotyczące małoletnich dzieci.
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (tj. Dz. U. z 2016 poz. 10),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Wojewoda Łódzki za pośrednictwem USC.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (12.04.2019 11:30)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (06.12.2019 12:07)