Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Postępowanie wszczyna się na wniosek wraz z wypełnionym formularzem zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

 2. Organ po analizie złożonej dokumentacji:

  • sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków),

  • sporządzi pismo, w którym poinformuje Zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia (w przypadku braku doręczenia pisma w terminie 30-tu dni od chwili złożenia w siedzibie organu przedmiotowego wniosku, zgłoszenie uważa się za przyjęte),

  • sporządzi decyzję, w której odmówi przyjęcia zgłoszenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
pok. 72

Opłaty

Opłata skarbowa 120,00 zł
Opłata od złożonego pełnomocnictwa 17,00 zł
Opłata za wydanie zaświadczenia 17,00 zł

Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016, z adnotacją dot. zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27 kwietnia 2001 r., art. 152 (tekst jednolity w Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm),

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 881),

 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880 z późniejszymi zmianami),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (12.04.2019 11:57)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (09.12.2019 13:57)