Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż kopalin objętych prawem własności nieruchomości gruntowej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża następuje na wniosek.
  • Organ po analizie złożonej dokumentacji geologicznej złoża kopaliny:
  • sporządzi wezwanie, jeżeli złożony wniosek i / lub załączniki do wniosku, nie będą spełniać wymogów formalnych lub znajdą się w nim braki merytoryczne (w wezwaniu zostanie podany termin usunięcia braków).
  • sporządzi pisma, którymi wystąpi do organów administracji geologicznej i górniczej oraz samorządowej o uzgodnienia.
  • sporządzi decyzję, którą udzieli stosownej koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża, bądź odmówi jej wydania.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

60 dni

(do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresów trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony lub przyczyn niezależnych od organu)

Miejsce załatwienia

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Oddział Ocen Oddziaływania na Środowisko
92-326 Łódź, Al. Piłsudskiego 100
sekretariat pok. 42
pok. 64

Opłaty

opłata skarbowa od koncesji 616,00 zł
opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł


Numer konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016,
z adnotacją dot. koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek opracowany zgodnie z art. 24 i 26 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. , poz. 2126 – ze zmianami)
 • Wszystkie niezbędne załączniki, w czterech (4) egzemplarzach papierowych i czterech (4) na elektronicznym nośniku informacji, wyszczególnione w ww. przepisach ustawy Prawo geologiczne i górnicze
 • Pełnomocnictwo (jeżeli strona występuje przez pełnomocnika)
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2018, 1044 ze zm.)
 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 2126 – ze zmianami).

Tryb odwoławczy

Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia, wniesione za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ. Stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania w trakcie biegu terminu do jego wniesienia. W przypadku zrzeczenia się w formie oświadczenia, prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania , decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (12.04.2019 13:17)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (18.12.2019 15:33)