Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyznanie osobie bezrobotnej bonu na zasiedlenie

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Bon na zasiedlenie przyznawany jest nawniosek osoby bezrobotnej do 30 roku życia. Wniosek wydawany jest na podstawie Indywidualnego Planu Działania u doradcy klienta. Pozytywne rozpatrzenie wniosku stanowi podstawę dopodpisania umowy między bezrobotnym aUrzędem. Po podpisaniu umowy następuje wypłata środków.
 2. Wizyta u doradcy klienta po uprzednim pobraniu biletu w biletomacie znajdującym się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi przy ul. Milionowej 91.

Informacje uzupełniające

Forma pomocy

Bon na zasiedlenie stanowi gwarancję przyznania środków finansowych na pokrycie kosztów zamieszkania w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Kryteria przyznania

Byubiegać się obon na zasiedlenie należy:

  • być zarejestrowanym jako bezrobotnyw Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi,
  • mieć mniej niż 30 lat,
  • mieć zamiar podjęcia pracy poza miejscem swojego zamieszkania.
Dodatkowe warunki, które trzeba spełniać przy ubieganiu się o bon na zasiedlenie
  • w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej trzeba osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto miesięcznie oraz z tego tytułu podlegać ubezpieczeniom społecznym;
  • odległość od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której osoba bezrobotna zamieszka w związku z podjęciem zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej wynosi co najmniej 80 km lub czas dojazdu do tej miejscowości i powrotu do miejsca dotychczasowego zamieszkania środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;
  • należy pozostawać w zatrudnieniu, innej pracy zarobkowej lub prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.
Wysokość środków w ramach bonu na zasiedlenie i jego przeznaczenie

Umowa określa wysokość środków, które będą przyznane osobie bezrobotnej. Maksymalna kwota w ramach bonu na zasiedlenie niemoże przekraczać 200% przeciętnego wynagrodzenia. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ”Monitor Polski” na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Obowiązki wynikające z przyznanego bonu na zasiedlenie

Pootrzymaniu bonu należy:

  • do 30 dni od dnia otrzymania bonu dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Łodzi dokument potwierdzający podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 7 dni, odpowiednio od dnia utraty zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i od dnia podjęcia nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej, przedstawić Powiatowemu Urzędowi Pracy w Łodzi oświadczenie o utracie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej i podjęciu nowego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej oraz oświadczenie o spełnieniu warunku dotyczącego odległości od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejsca wykonywania pracy;
  • do 8 miesięcy od dnia otrzymania bonu udokumentować pozostawanie w zatrudnieniu, posiadanie innej pracy zarobkowej lub prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 6 miesięcy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

W ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

ul. Milionowa 91

93-121 Łódź

Infolinia powiatowych urzędów pracy: 19524

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie wydawany jest na podstawie Indywidualnego Planu Działania u doradcy klienta

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz.U. z 2020 r. poz.1409 z późn. zm.) - art. 66n

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi

Komórka

Centrum Aktywizacji Zawodowej