Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Przyjmowanie, rozpatrywanie i udzielanie odpowiedzi na skargi, interpelacji oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie:

  • skargi lub wniosku następuje w formie pisemnej, za pomocą poczty elektronicznej, za pomocą platformy ePUAP lub ustnie do protokołu,

  • interpelacji lub zapytania poselskiego po przekazaniu przez Biuro Gospodarki Mieszkaniowej oraz Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w Departamencie Obsługi Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

 2. Przekazanie skargi, wniosku, interpelacji lub zapytania poselskiego do Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich i Organizacji do dekretacji.

 3. Przekazanie skargi, wniosku, interpelacji lub zapytania poselskiego Kierownikowi Wydziału ds. Skarg celem przeprowadzenia wszechstronnego postępowania wyjaśniającego oraz rozpatrzenia.

 4. Udzielenie odpowiedzi.

Informacje uzupełniające

 • Każda odpowiedź na skargę, wniosek, interpelację lub zapytanie poselskie przedkładana jest do Zastępcy Dyrektora ds. Zasobów Ludzkich i Organizacji lub Dyrektora Zarządu do zatwierdzenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż:

 • Odpowiedź na interpelację, zapytanie poselskie i wniosek o udostępnienie informacji publicznej – 14 dni

 • Skargi – 1 miesiąc

Gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana i wymaga wszechstronnego postępowania wyjaśniającego – 2 miesiące

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział ds. Skarg
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
przyjmowanie podań: kancelaria, al. Kościuszki 47

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

 • § 31 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Lokali Miejskich, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 9609/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 4 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Lokali Miejskich,

 • Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Zarządu Lokali Miejskich z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz interpelacji w Zarządzie Lokali Miejskich.

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział ds. Skarg

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (28.05.2019 13:41)

Informację zmodyfikował(a): Kupisz Zofia (12.06.2019 12:40)