Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Identyfikator typu C upoważniający do postoju na ulicy Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Osobiście lub poprzez osobę upoważnioną.

 2. Po pozytywnej weryfikacji oryginałów wymaganych dokumentów, osoba uprawniona lub przez nią upoważniona otrzymuje do wypełnienia wniosek o wydanie identyfikatora typu C.

Informacje uzupełniające

 • Identyfikator typu C może być wydany:

  • osobie przewożącej podopiecznego do filii Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i młodzieży Niepełnosprawnej mieszczącego się przy ul. Piotrkowskiej 121;

  • osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w którym zaznaczono „spełnia” w pkt 9 wskazań orzeczenia i kierującej własnym pojazdem przystosowanym do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu, spełniającej co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

   • świadczy pracę w lokalu usytuowanym w budynku przy ul. Piotrkowskiej, na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego,

   • jest uczniem (słuchaczem) szkoły, uczęszcza na kurs lub szkolenie w instytucji, mieszczącej się w budynku usytuowanym przy ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego,

   • jest stałym pacjentem zakładu opieki zdrowotnej, w lokalu usytuowanym w budynku przy ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego;

  • w innych wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi.

 • Identyfikator typu C wydawany jest wnioskodawcy dla pojazdu z określeniem jego numeru rejestracyjnego na czas określony, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony od dnia złożenia wniosku.

 • Identyfikator typu C umieszcza się za przednią szybą pojazdu (wewnątrz pojazdu), w sposób umożliwiający odczytanie jego pierwszej strony (strona z numeremrejestracyjnym pojazdu, numerem i terminem ważności identyfikatora).

 • Zabrania się wykorzystywania identyfikatora użytkując inny pojazd niż wskazany na jego awersie.

 • W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia identyfikatora, wydawany będzie nie więcej niż jeden duplikat.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Identyfikator typu C wydawany jest w dniu załatwiania sprawy lub po uzyskaniu pozytywnej opinii Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łodzi (jeżeli opinia jest wymagana).

Miejsce załatwienia

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych
Łódź, ul. Sienkiewicza 5
parter, pok. 009

w godzinach:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 9.00-14.30
wtorek: 10.00-15.30

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wypełniony wniosek o wydanie identyfikatora typu C
Szablon dokumentu
 • Wydany przez Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oryginał orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (do wglądu), w którym zaznaczono „spełnia” w pkt 9 wskazań orzeczenia zgodnie z art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm)
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu podopiecznego (gdy jest wymagane) do filii Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, mieszczącego się przy ul. Piotrkowskiej 121
 • Dowód osobisty (do wglądu)
 • Jeżeli identyfikator będzie odbierać inna osoba niż uprawniony, również dowód osobisty tej osoby
 • Upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie identyfikatora i jego odbioru (wymagane, gdy identyfikator będzie odbierać inna osoba niż uprawniona do jego otrzymania)
 • Oświadczenie o utracie identyfikatora (wymagane, gdy wystąpiło określone zdarzenie, np.: kradzież, zniszczenie, zagubienie)
 • Poprzedni identyfikator (wymagane, jeżeli zainteresowany taki dokument w przeszłości już otrzymał)
 • Dowód rejestracyjny pojazdu (do wglądu)
 • Prawo jazdy (do wglądu)
 • Oświadczenie, iż pojazd jest przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu
 • Oryginał (do wglądu) co najmniej jednego z niżej wymienionych dokumentów, świadczących o tym, iż niżej wymienione zdarzenia odbywają się w lokalach mieszczących się w budynkach usytuowanych przy ul. Piotrkowskiej, na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego (gdy są wymagane):
 • o świadczeniu pracy
 • o byciu uczniem (słuchaczem) szkoły
 • o uczęszczaniu na kurs lub szkolenie
 • o byciu stałym pacjentem zakładu opieki zdrowotnej

Podstawa prawna

Podstawa prawna

akty prawne istotneprzy wydawaniu identyfikatora typu C:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)

akty prawne dotyczące ulg i uprawnień wynikających z otrzymania identyfikatora typu C:

 • zarządzenie nr 205/VIII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad organizacji ruchu na ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (31.05.2019 10:56)

Informację zmodyfikował(a): Jagusiak Bogusława (10.12.2019 14:11)