Oddanie w najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, po zgonie najemcy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wnioskodawca składa wypełniony wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do wynajmującego.
 2. W przypadku gdy wniosek jest niekompletny lub nie złożono wszystkich wymaganych dokumentów, wynajmujący wyznacza dodatkowy 30 dniowy termin na uzupełnienie wniosku. Niedotrzymanie wymienionego terminu powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Weryfikacja wniosku następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego izawierającego wszystkie wymagane dokumenty wniosku.
 4. W uzasadnionych przypadkach okres weryfikacji wniosku może zostać przedłużony o kolejne 30 dni, o czym należy zawiadomić wnioskodawcę wraz z podaniem przyczyny zwłoki.
 5. Wynajmujący zawiadamia wnioskodawcę na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia wniosku wraz z pouczeniem o możliwości pisemnego odwołanie się do wyznaczonego podmiotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Informacje uzupełniające

 • Wniosek należy złożyć wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w wyznaczonym 30 dniowym terminie wyznaczonym przez wynajmującego wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.
 • W razie śmierci najemcy, wnioski pozostałych w lokalu mieszkalnym osób, rozpatrywane na podstawie:
  • art. 691 Kodeksu cywilnego – dotyczy współmałżonka niebędącego współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, innych osób, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoby, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą.
  • Uchwały nr XL/1223/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. wsprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1501) – dotyczy:
   • wstępnych, zstępnych;
   • rodzeństwa;
   • powinowatych (synowa, zięć, teściowa, teść);
   • osób przyjętych na wychowanie na podstawie orzeczenia sądu;
   • osób uprawnionych do zamieszkania na mocy skierowania;
   • dzieci współmałżonka,

o ile ww. osoby spełniają kryterium dochodowe, czyli ich średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego nie przekracza:

 • 255% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym;
 • 205% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Weryfikacja złożonego wniosku następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego i zawierającego wszystkie wymagane dokumenty wniosku. Wuzasadnionych przypadkach okres weryfikacji wniosku może zostać przedłużony okolejne 30 dni.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Mieszkalnych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

stanowisko regulacji tytułu prawnego do lokalu tel. +48 (42) 628-70-22

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Do złożenia:
 • Wniosek o oddanie w najem lokalu stanowiącego zasób mieszkaniowy Łodzi, po zgonie najemcy:

druk do pobrania

Szablon dokumentu
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz
 • Kserokopia aktu zgonu najemcy (oryginał do wglądu)
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających stopień pokrewieństwa ze zmarłym najemcą (oryginały do wglądu)
 • Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego(niewymagane w przypadku wniosków rozpatrywanych na podstawie art.691 Kodeksu cywilnego);

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego (niewymagane w przypadku wniosków rozpatrywanych na podstawie art.691 Kodeksu cywilnego)

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości

druk do pobrania

Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zmianami)
 • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U.2001 Nr 71 poz. 733 z późn. zmianami).
 • uchwała nr XL/1223/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1501)

Tryb odwoławczy

 • W przypadku wniosków rozpatrywanych na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego - zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym, roszczeń o stwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu ww. lokalu można dochodzić na drodze postępowania sądowego;
 • W przypadku wniosków rozpatrywanych na podstawie Uchwały nr XL/1223/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. wsprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi - Wynajmujący zawiadamia wnioskodawcę na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia wniosku wraz z pouczeniem o możliwości pisemnego odwołania się do wyznaczonego podmiotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Mieszkalnych