Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Dzierżawa terenów dróg wewnętrznych

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót

  • Opis sprawy

   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi. Umowa ta dotyczy: prowadzenia robót planowych na terenie drogi wewnętrznej.

  • Kogo dotyczy

   • Wykonawców będących osobami fizycznymi bądź prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

   • Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

  • Termin składania wniosków

   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

  • Sposób odbioru zajętego pasa drogowego

 2. Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii

  • Opis sprawy

   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: prowadzenia robót na terenie drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii.

  • Kogo dotyczy

   Gestorów/właścicieli urządzeń infrastruktury podziemnej i naziemnej będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

  • Termin składania wniosków

   W dniu wystąpienia awarii gestor/właściciel urządzenia ma obowiązek poinformować telefonicznie Wydział Zezwoleń w ZDiT o przystąpieniu do prac związanych z usuwaniem awarii, a następnie w terminie 3 dni złożyć pisemny wniosek o zawarcie umowy dzierżawy/użyczenia.

  • Sposób odbioru zajętego pasa drogowego

 3. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia urządzeń

  • Opis sprawy

   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia urządzeń w drodze wewnętrznej.

  • Kogo dotyczy

   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

  • Termin składania wniosków

   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 4. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia reklamy

  • Opis sprawy

   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia reklamy w pasie drogowym.

  • Kogo dotyczy

   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

  • Termin składania wniosków

   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 5. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego

  • Opis sprawy

   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia obiektu handlowego/usługowego.

  • Kogo dotyczy

   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

  • Termin składania wniosków

   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 6. Umowa dzierżawy/użyczenia na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe)

  • Opis sprawy

   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: umieszczenia stoiska handlowego (w rejonie cmentarzy, przedsklepowe).

  • Kogo dotyczy

   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

  • Termin składania wniosków

   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub pracownika nadzorującego daną dzielnicę miasta.

  • Stoiska handlowe przy cmentarzach

   Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie wydzierżawiania dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami zostały określone w procedurze Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy terenów dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami.

 7. Umowa dzierżawy/użyczenia na prawach wyłączności (pozostałe)

  • Opis sprawy

   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilno-prawnej. Umowa ta dotyczy: zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności.

  • Kogo dotyczy

   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

  • Termin składania wniosków

   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub inspektora nadzorującego daną dzielnicę miasta.

 8. Umowa dzierżawy/użyczenia w celu funkcjonowania ogródków gastronomicznych na drogach wewnętrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

  Szczegółowe zasady lokalizowania ogródków określa zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi nr 3343/VII/16 z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania ogródków gastronomicznych na drogach wewnętrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.

  • Opis sprawy

   Zajęcie drogi wewnętrznej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zawarcia umowy dzierżawy/użyczenia z zarządcą drogi, w drodze umowy cywilnoprawnej.

  • Kogo dotyczy

   Inwestorów będących osobami fizycznymi lub prawnymi (którzy mogą działać poprzez ustanowionych pełnomocników).

  • Termin składania wniosków

   Na 30 dni przed planowanym okresem zajęcia drogi wewnętrznej lub w przypadkach szczególnych – na 14 dni przed planowanym okresem zajęcia za za zgodą Naczelnika Wydziału/Zastępcy Naczelnika Wydziału lub inspektora nadzorującego daną dzielnicę miasta.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

30 dni

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Wnioski należy składać w Centrum Usług Wspólnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Opłaty

Opłata skarbowa: brak

­Inne: opłata za dzierżawę terenu drogi wewnętrznej
Nr konta bankowego do innych opłat: GETIN Bank S.A. w Katowicach - II O / Łódź, numer: 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule przelewu należy podać numer umowy dzierżawy lub faktury VAT.

Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa zarządzenie Nr3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat (z późn. zm.).

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,

 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,

 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicy Śródmieście, nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 300 zł dla reklam o powierzchni większej bądź równej niż 5 m² oraz 100 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku korzystania z terenów dróg wewnętrznych bez posiadanego tytułu prawnego, w celu umieszczenia reklamy w dzielnicach Bałuty, Górna, Polesie, Widzew nalicza się odszkodowanie za każdy dzień zajęcia drogi, w wysokości 200 zł dla reklam o powierzchni większej bądź równej niż 5 m² oraz 50 zł dla reklam o powierzchni mniejszej niż 5 m². W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do sądu w celu nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.

Opłatę określoną w umowie można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w Katowicach - II O / Łódź Numer 09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule podając "Opłata za zajęcie drogi wewnętrznej” oraz numer umowy bądź faktury VAT.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu prowadzenia robót:

Szablon dokumentu
 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią terenu drogi wewnętrznej przewidzianą do zajęcia
 • Zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu projekt tymczasowej organizacji ruchu
 • Opinia lokalizacyjna wydana przez Wydział Uzgodnień Dokumentacji w ZDiT
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Harmonogram robót
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów dla zajmowanej działki drogowej
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Pełnomocnictwa

Umowa dzierżawy/użyczenia drogi wewnętrznej w celu usunięcia awarii:

Szablon dokumentu
 • Plan sytuacyjny z zaznaczoną powierzchnią drogi wewnętrznej przewidzianą do zajęcia
 • Zatwierdzony przez Zarząd Dróg i Transportu projekt tymczasowej organizacji ruchu
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Pełnomocnictwa

Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia urządzeń:

Szablon dokumentu
 • Plan sytuacyjny terenu z naniesioną lokalizacją umieszczanego uzbrojenia
 • Wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencji gruntów
 • Opinia lokalizacyjna wydana przez Wydział Uzgodnień Dokumentacji w ZDiT
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Pełnomocnictwa

Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia reklamy:

Szablon dokumentu
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z opinią lokalizacyjną wydaną przez Wydział Uzgodnień Dokumentacji w ZDiT
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów
 • Projekt techniczny reklamy
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Projekt szaty graficznej reklamy (zdjęcia)
 • Opinia Biura Architekta Miasta
 • Pełnomocnictwa

Umowa dzierżawy/użyczenia w celu umieszczenia obiektu handlowego/usługowego:

Szablon dokumentu
 • Mapa do celów lokalizacyjnych wraz z opinią lokalizacyjną wydaną przez Wydział Uzgodnień Dokumentacji w ZDiT
 • Aktualny wypis z rejestru gruntów wraz z mapą ewidencji gruntów
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Projekt techniczny obiektu
 • Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (można przedłożyć ksero decyzji lub postanowień). W przypadku robót niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (budowa przyłączy) należy załączyć kopię protokołu potwierdzającą zgłoszenie robót do zasobu geodezyjno-kartograficznego
 • Pełnomocnictwa

Umowa dzierżawy/użyczenia na prawach wyłączności (stoiska przy cmentarzach i przedsklepowe):

Szablon dokumentu
 • Mapa do celów lokalizacyjnych
 • Opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków (dot. stoisk handlowych w miejscach objętych ochroną konserwatorską)
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Pełnomocnictwa

Umowa dzierżawy/użyczenia na prawach wyłączności (pozostałe):

Szablon dokumentu
 • Mapa do celów lokalizacyjnych
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP/REGON lub wypis z rejestru działalności gospodarczej lub wypis z KRS
 • Pełnomocnictwa

Umieszczenie ogródka gastronomicznego na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej

Szablon dokumentu
 • Projekt ogródka gastronomicznego pozytywnie zaopiniowany przez Oddział ds. Zarządzania Dziedzictwem w Biurze Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi
 • Mapa do celów lokalizacyjnych (skala 1:500) z naniesioną w skali propozycją lokalizacji ogródka gastronomicznego z uwzględnieniem wymiarów zadeklarowanych we wniosku – mapa do pobrania w Łódzkim Ośrodku Geodezji, Łódź, ul. Traugutta 21/23
 • Kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej – zaświadczenia wszystkich wspólników, w przypadku innej spółki – aktualnego wypisu z rejestru sądowego)
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. akt własności lokalu gastronomicznego, umowa najmu lokalu gastronomicznego)
 • Zgoda właściciela (właścicieli nieruchomości) oraz zgoda użytkownika (użytkowników) lokalu sąsiedniego – w przypadku propozycji rozszerzenia ogródka gastronomicznego na wysokość witryny sąsiedniego lokalu
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
 • Kopia zaświadczenia o nadaniu numeru REGON
 • Pełnomocnictwo, w przypadku ustalenia pełnomocnictwa do złożenia niniejszego wniosku i podpisania umowy dzierżawy

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 801),

 • zarządzenie nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat (z póżn. zm.),

 • zarządzenie nr 9103/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi (z późn. zm.),

 • zarządzenie nr 3343/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania ogródków gastronomicznych na drogach wewnętrznych na terenie Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej.

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

Realizator

Jednostka

Zarząd Dróg i Transportu

Komórka

Wydział Zezwoleń

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Kupisz Zofia (12.07.2019 14:48)

Informację zmodyfikował(a): Kupisz Zofia (17.07.2019 13:35)