Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zasady rozpatrywania wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego dróg publicznych oraz w sprawie dzierżawy dróg wewnętrznych przed łódzkimi cmentarzami pod handel kwiatami i zniczami

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

Drogi publiczne

 1. Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na podstawie przygotowanych przed Zarząd Dróg i Transportu (ZDiT) map, na których zostały wyznaczone, odpowiednio ponumerowane i zwymiarowane stoiska handlowe. Na mapach wyznaczono powierzchnie stanowisk przeznaczonych na stoiska handlowe.

Ze względu na okres zajęcia pasa drogowego rozróżnia się:

a) stoiska całoroczne - stoiska, których okres zajęcia przez konkretny podmiot wynosi minimum 10 miesięcy w roku. Dopuszcza się składanie wniosków w cyklach. W takim przypadku, przy składaniu wniosku podmiot zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji, że stoisko będzie zajmowane minimum 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym. Niedopełnienie złożenia wniosku w okresie obowiązywania ostatniej decyzji skutkować będzie utratą statusu stoiska całorocznego, co będzie się wiązać z prawem udostępnienia stoiska przez ZDiT innemu podmiotowi.

b) stoiska okolicznościowe - stoiska funkcjonujące na przestrzeni całego roku, których okres zajęcia wynosi do 10 dni w ciągu.

c) stoiska długoterminowe - stoiska nie zawierające się w definicji „stoiska okolicznościowego” i „stoiska całorocznego”.

2. Składając wniosek podmiot zobowiązany jest dostarczyć:

 • aktualną kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej lub kopię zaświadczenia o nadaniu nr REGON (HANDEL: KWIATY i ZNICZE)

albo

 • aktualną kopię nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (HANDEL: KWIATY)

albo

 • ważną legitymację członkowską Polskiego Związku Działkowców lub innego zrzeszenia działkowców (HANDEL: KWIATY)

3. Minimalna wielkość stoiska wynosi 3 m kw.

4. Ustala się, że każdemu podmiotowi na okres Wszystkich Świętych tj. od 30 października do 2 listopada mogą być przyznane w danej lokalizacji stoiska o łącznej powierzchni nie przekraczającej 25 m kw.

Wyjątki stanowią:

 • cmentarz „Zarzew” od strony ul. Lodowej, gdzie łączna powierzchnia stoisk nie może przekroczyć 40 m kw.,

 • cmentarz przy ul. Kurczaki, gdzie każdy Wnioskodawca może ubiegać się o maksymalnie 2 stoiska o łącznej powierzchni całkowitej nie większej niż 15 m kw.

5. Za lokalizację uznaje się:

 • w Dzielnicy Bałuty

  • ul. Szczecińską,

  • ul. Hodowlaną,

  • ul. Zgierską,

  • ul. Wojska Polskiego - al. Palki,

  • ul. Smutną - al. Palki,

 • w Dzielnicy Górna

  • ul. Rzgowską,

  • ul. Kurczaki,

  • ul. Mierzejową - ul. Konną,

  • ul. Sopocką - ul. Ewangelicką,

 • w Dzielnicy Polesie

  • ul. Ogrodową - ul. Srebrzyńską,

  • ul. Solec - ul. Srebrzyńską - ul. Wieczność,

  • ul. Siewną - ul. Wieczność,

  • ul. Retkińską,

 • w Dzielnicy Śródmieście

  • ul. Telefoniczną - ul. Tamka - ul. Matejki,

 • w Dzielnicy Widzew

  • ul. Lodową

6. Poza dniem 1 listopada dopuszcza się przyznawanie stoisk niepełnej powierzchni pod warunkiem braku zainteresowania wykupieniem tych stoisk o pełnej powierzchni przez inne podmioty.

7. Przy złożeniu wniosku wnioskodawca zobowiązany jest uzyskać z Wydziału Finansów i Rachunkowości ZDiT, potwierdzenie o „braku zaległości” finansowych względem ZDiT. W przypadku zaległości finansowych Strona zobowiązana jest do ich uregulowania w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku pod rygorem wydania decyzji odmownej i udostępnienia stoiska innemu podmiotowi.

8. Wnioskodawca lub jego pełnomocnik zobowiązany jest osobiście ustalić lokalizację stoiska z pracownikiem Wydziału Zezwoleń prowadzącym sprawę. Wnioski złożone bez uzgodnienia lokalizacji z pracownikiem prowadzącym sprawę, będą rozpatrywane pozytywnie wyłącznie w przypadku, jeśli w ciągu 14 dni (od daty wpływu wniosku do ZDiT) nie wpłynie wniosek innego podmiotu, który uzgodnił lokalizację (tego samego stoiska) z pracownikiem prowadzącym sprawę. Przy składaniu wniosku Pełnomocnik zobowiązany jest przedłożyć Oryginał pełnomocnictw lub poświadczoną notarialnie kopię podpisaną przez Wnioskodawcę wraz z dokonaną opłatą 17,00 zł (Ustawa o opłacie skarbowej - Dz.U. z 2019 r., poz. 1000). Opłaty za pełnomocnictwo nie wnoszą osoby zwolnione na podstawie przepisów ww. ustawy.

9.Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na stoiska całoroczne:

a) w terminie od 10 listopada do 31 grudnia roku poprzedzającego przyjmowane są wnioski o przedłużenie decyzji dla stoisk całorocznych (w tym stoiska przed istniejącymi kwiaciarniami).

Podmiot we wniosku zobowiązany jest określić powierzchnię uwzględniając ewentualne zwiększenie powierzchni stoisk do 25 m2 na okres Wszystkich Świętych. Niezłożenie wniosku w ww. terminie będzie traktowane jako rezygnacja z dotychczas zajmowanego stoiska. Podmiot wykupujący stoisko całoroczne może jednocześnie wystąpić o dodatkowe stoiska okolicznościowe i długoterminowe. Właściciele obiektów (kwiaciarni) przy wystąpieniu o stoisko przed obiektem mają możliwość wystąpić o dodatkowe stoisko na okres Wszystkich Świętych okolicznościowe i długoterminowe,

b) o stoiska wskazane w lit. a) może ubiegać się wyłącznie podmiot, który uzyskał zezwolenie w roku poprzednim. W przypadku, gdy stoisko staje się wolne, jego przyznanie innemu podmiotowi odbywa się na zasadach określonych w lit. c). Nie dopuszcza się odstępstw od tej zasady nawet, gdy przekazanie stoiska miałoby dotyczyć wstępnych lub zstępnych Strony,

c) w terminie od 20 stycznia przyjmowane są wnioski dla nowych stoisk całorocznych.

Podmiot we wniosku zobowiązany jest określić powierzchnię uwzględniając ewentualne zwiększenie powierzchni stoisk na okres Wszystkich Świętych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt 4. Podmiot wykupujący stoisko całoroczne może jednocześnie wystąpić o dodatkowe stoiska okolicznościowe i długoterminowe. Właściciele obiektów (kwiaciarni) przy wystąpieniu o stoisko przed obiektem mają możliwość wystąpić o dodatkowe stoisko na okres Wszystkich Świętych, okolicznościowe i długoterminowe.

10. Wnioski na stoiska okolicznościowe niezwiązane z okresem Wszystkich Świętych np. Dzień Matki, Wielkanoc, Boże Narodzenie i inne, przyjmowane są nie wcześniej niż na 30 dni przed, ale nie później niż na 7 dni przed danym terminem. Złożenie wniosku na okazjonalne stoisko nie uprawnia do jednoczesnego złożenia wniosku na okres Wszystkich Świętych.

11. W okresie od 1 lutego dopuszcza się przyjmowanie wniosków dla stoisk długoterminowych w danym roku kalendarzowym, z wyłączeniem okresu Wszystkich Świętych (30.10–02.11).

12. Terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na okres Wszystkich Świętych:

a) Cmentarz „Doły” – stoiska przy ul. Telefonicznej, ul. Tamka, ul. Matejki, ul. Wojska Polskiego, ul. Smutnej, al. Palki – od dnia 25 kwietnia do dnia 30 września,

b) Dzielnica Bałuty - cmentarze przy ul. Zgierskiej, ul. Szczecińskiej, ul. Hodowlanej - od dnia 25 maja do dnia 30 września,

c) Dzielnica Górna - cmentarze przy ul. Rzgowskiej, ul. Mierzejowej, ul. Sopockiej - od dnia 10 czerwca do dnia 30 września,

- cmentarz przy ul. Kurczaki - od dnia 15maja do dnia 30 września,

d) Dzielnica Polesie - cmentarze przy ul. Ogrodowej, ul. Solec, ul. Siewnej, ul. Retkińskiej - od dnia 15 kwietnia do dnia 30 wrześni

e) Dzielnica Widzew - cmentarz przy ul. Lodowej - od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września,

Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, a uzgodnienie lokalizacji następuje w obecności wnioskodawcy lub jego pełnomocnika w dniu złożenia wniosku.

Na terenach dodatkowo udostępnianych pod handel na okres Wszystkich Świętych, gdzie zostały wyznaczone stoiska o zróżnicowanych powierzchniach, ustala się zasadę, że stoiska o mniejszych powierzchniach przeznaczone są dla podmiotów deklarujących potrzeby zajmowania wyznaczonego małego stoiska. Wystąpienie podmiotu wnioskującego o zajęcie odpowiednio większej powierzchni nie uprawnia do uzyskania lokalizacji składającej się z kilku mniejszych stoisk, jeżeli dostępne są inne stoiska o dużej powierzchni.

13. W przypadku, gdy po rozpatrzeniu wszystkich wniosków wymienionych w pkt. 12 pozostaną wolne, nie sprzedane powierzchnie, w okresie od 1 do 15 października przyjmowane będą wnioski aż do wyczerpania wolnych powierzchni, jedynie pod warunkiem złożenia przez wnioskodawcę pisemnego oświadczenia osobistego odbioru decyzji i uiszczenia za nią opłaty w nieprzekraczalnym terminie do 25 października. W tym terminie dopuszcza się dokupienie dodatkowych powierzchni przez podmioty, których wnioski zostały złożone przed 1 października.

14. W przypadku zagubienia decyzji (lub mapki lokalizacyjnej do decyzji) nie wydaje się kserokopii. Duplikat decyzji (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) wydawany jest na pisemny wniosek Strony, po wniesieniu opłaty skarbowej w kasie ZDiT w wysokości 5 zł za 1 stronę decyzji lub mapki lokalizacyjnej.

15.Stawka opłaty na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia stoisk handlowych przy cmentarzach będzie uzależniona od liczby dni zajmowania danego stoiska (do 60 dni włącznie albo powyżej 60 kolejnych dni kalendarzowych). Opłaty na zajęcie pasa drogowego dla umieszczenia stoisk handlowych przy cmentarzach będą naliczane zgodnie z obowiązującą w dniu złożenia wniosku - Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie ustalania stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Drogi wewnętrzne:

 1. Przyznawanie miejsc handlowych przed cmentarzami następuje na podstawie przygotowanych przed ZDiT map, na których zostały wyznaczone, odpowiednio ponumerowane i zwymiarowane stoiska handlowe. Na mapach wyznaczono powierzchnie przeznaczone dla stoisk okazjonalnych, dotyczących okresu Wszystkich Świętych.

 2. Ustala się następujące wielkości terenu przeznaczonego do wydzierżawienia oraz dozwolone terminy lokalizacji stoisk:

  a) w przypadku ul. Szumnej – wielkość przyznawanego terenu wynosi 12 m kw., tj. 3 stanowiska, dostępne w dniach od 31 października do 2 listopada,

  b) w przypadku ul. Karskiego – do dyspozycji wnioskodawców oddaje się stanowiska, o powierzchni 20 m kw.każde, dostępne w dniach od 31 października do 4 listopada.

  1. Podmiot jest zobowiązany wykupić całe zwymiarowane stoisko pokazane na mapie, o której mowa w pkt 1.

 3. Wnioskodawca zobowiązany jest do ustalenia lokalizacji stoiska z pracownikiem Wydziału Zezwoleń prowadzącym sprawę.

 4. Ustala się następujące terminy przyjmowania i rozpatrywania wniosków na dany rok:

  1. a) wnioski o wydzierżawienie terenu przy ul. Karskiego przyjmowane są od dnia 1 lipca,

  2. b) wnioski o wydzierżawienie terenu przy ul. Szumnej przyjmowane są od dnia 10 września.

 5. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu, a uzgodnienie lokalizacji następuje w obecności wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku.

 6. W przypadku gdy po rozpatrzeniu wszystkich wniosków na dzierżawę ul. Karskiego pozostaną wolne stanowiska, w okresie od dnia 1 do dnia 15 października przyjmowane będą wnioski o wydzierżawienie drugiego stanowiska.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Zezwoleń w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173

Wnioski należy składać w Centrum Usług Wspólnych
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Opłaty

Opłata skarbowa:
17 zł za każde pełnomocnictwo (zwolnione z opłaty skarbowej są pełnomocnictwa notarialne oraz udzielane wstępnym, zstępnym, rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są pod warunkiem wzajemności państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, konsularne, siły zbrojne, organizacje międzynarodowe wraz z ich przedstawicielstwami, członkowie ich personelu oraz osoby z nimi zrównane jeżeli nie są oni obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP; jednostki budżetowe; jednostki samorządu terytorialnego; organizacje pożytku publicznego wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego; osoby przedstawiające zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa)

nr konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O/Łódź, nr: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłaty inne

Opłata za zajęcie pasa drogowego:

Nr X/360/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 • bez zezwolenia zarządcy drogi,

 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,

 • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej na podstawie ww. uchwał.

Opłata za zajęcie terenu drogi wewnętrznej:
Opłatę określoną w zezwoleniu można uiścić w Kasie Zarządu Dróg i Transportu (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia) lub wpłacić na rachunek bankowy Zarządu Dróg i Transportu w GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź Nr 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule podając "Opłata za zajęcie pasa drogowego" oraz numer decyzji.

Wysokość opłat za zajęcie drogi wewnętrznej określa Zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres o trzech lat (z późn. zm.).

W przypadku zajęcia drogi wewnętrznej:

 • bez zawarcia umowy z zarządcą drogi,

 • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w umowie dzierżawy/użyczenia,

 • o powierzchni większej niż określona w umowie,

zarządca drogi nalicza odszkodowanie oraz wystawia notę obciążeniową za bezumowne korzystanie z gruntu, w wysokości 5-krotności stawek czynszu zawartych w ww. zarządzeniu. W przypadku nieuiszczenia ww. odszkodowania, zarządca drogi kieruje sprawę do Sądu celem nakazu jego wypłacenia oraz zwrotu zajętej nieruchomości.

Numer konta bankowego do innych opłat: drogi publiczne: GETIN Bank S.A. w Katowicach – II O / Łódź, nr: 77 1560 0013 2025 0003 6201 0044 w tytule przelewu należy podać numer decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego; drogi wewnętrzne: GETIN Bank S.A. w Katowicach - II O / Łódź, nr:09 1560 0013 2025 0003 6201 0007 w tytule przelewu należy podać numer umowy dzierżawy lub faktury VAT.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

lub

Szablon dokumentu
 • Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy części terenu drogi wewnętrznej w celu umieszczenia stoiska handlowego
Szablon dokumentu
 • aktualna kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej (status działalności - aktywny) oraz kopia zaświadczenia o nadaniu nr REGON (HANDEL: KWIATY i ZNICZE)

aktualna kopia nakazu płatniczego ustalającego podatek rolny z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego (HANDEL: KWIATY)

lub

ważna legitymacja członkowska Polskiego Związku Działkowców lub innego zrzeszenia działkowców (HANDEL: KWIATY)

 • Pełnomocnictwa (w przypadku działania przez  pełnomocników)
 • Opłata skarbowa za każde pełnomocnictwo

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 730),

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481, z późn. zm.),

 • Nr X/360/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1133),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),

 • zarządzenie Nr 9103/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia targowisk miejskich i miejsc przeznaczonych do sprzedaży/handlu na terenie Miasta Łodzi (z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145),

 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 801),

 • zarządzenie Nr 3937/VI/13 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i użyczania dróg wewnętrznych będących w posiadaniu Miasta Łodzi na okres do trzech lat (z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Drogi publiczne:
Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję. Odwołanie należy złożyć wCentrum Usług Wspólnych,90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175.

Drogi wewnętrzne:
Brak trybu odwoławczego. Zarządca drogi dąży do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikających z wykonywania umowy dzierżawy/użyczenia. W przypadku braku takiej możliwości, rozpatrywane będą one przez sąd powszechny.

Realizator

Jednostka

Zarząd Dróg i Transportu

Komórka

Wydział Zezwoleń

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44