Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem po egzaminie państwowym

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wypełnienie przez urzędnika druku pozwolenia na kierowanie tramwajem uzależnione jest od otrzymania przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego przekazanej przez ośrodek egzaminowania.

 2. Odbiór pozwolenia na kierowanie tramwajem odbywa się w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi – I piętro.

  Warunkiem odbioru jest:

  • Wyznaczenie wizyty za pośrednictwem strony internetowej https://wizyty.uml.lodz.pl - (grupa sprawy - T)

  • Pobranie biletu "V" z „automatu biletowego” znajdującego się na I piętrze nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy. W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

  • Zgodność Numeru PESEL wprowadzonego w momencie pobierania biletu z numerem PESEL osoby, której wniosek dotyczy.

  • Okazanie dokumentu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu)

  • Przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz opłaty ewidencyjnej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprawa załatwiana jest w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów informacji o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego przekazanej przez ośrodek egzaminowania.

Jeżeli złożone przez stronę dokumenty zawierają braki formalne urzędnik wzywa osobę ubiegającą się o wydanie pozwolenia w terminie nie krótszym niż 7 dni w celu ich usunięcia. Nieusunięcie braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
Call Center – telefoniczna informacja UMŁ
telefon +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem

30,00 zł

Ewidencyjna

0,50 zł

Skarbowa (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru pozwolenia na kierowanie tramwajem - opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo)

17,00 zł

Opłatę za wydanie pozwolenia na kierowanie tramwajem oraz opłatę ewidencyjną można wnieść:

 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr: 24 1560 0013 2026 0000 0026 0021,

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności),

 • za pośrednictwem portalu info-car.pl pod adresem:

  https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/platnosc-w-urzedzie.html

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Informacja o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego, przekazana przez ośrodek egzaminowania
 • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie pozwolenia oraz opłaty ewidencyjnej dostarczony w dniu odbioru pozwolenia na kierowanie tramwajem

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 231 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz.702 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546)

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 83)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów, ul. Smugowa 26a i 30/32 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (05.08.2019 15:06)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (25.09.2020 15:36)