Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy.

 2. Wydawane jest na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego.

 3. Przedłużane jest w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierowcy po przedstawieniu orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 oraz art. 82 ust. 1 pkt 6 ustawy o kierujących pojazdami.

 4. Żołnierzom Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, funkcjonariuszom oraz pracownikom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa , Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej, a także pracownikom wojska zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym wydaje nieodpłatnie odpowiedni organ jednostki, w której osoby te pełnią służbę lub są zatrudnione

 5. Wnioski mieszkańców Miasta Łodzi dotyczące wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami przyjmowane są w dniu przybycia do Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów UMŁ przy stanowiskach do bezpośredniej obsługi (I piętro), z zastrzeżeniem, że zostaną złożone najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.50, a we wtorek do godziny 16.50.

  Warunkiem złożenia wniosku jest;

  • Pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „W” lub „V” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.

  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

  • Zgodność Numeru PESEL wprowadzonego w momencie pobierania biletu z numerem PESEL osoby, której wniosek dotyczy.

  • Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.

   W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

  W przypadku stwierdzenia w dokumentach braków lub nieprawidłowości, przyjęcie wniosku nastąpi dopiero po uzupełnieniu braków lub usunięciu nieprawidłowości oraz wyznaczeniu nowego terminu poprzez pobranie z „automatu biletowego” kolejnego biletu lub umówienie wizyty przez Internet.

 6. Po otrzymaniu wymaganych dokumentów urzędnik wypełnia druk zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Odbiór zezwolenia następuje w sposób określony we wniosku o jego wydanie.

 7. Odbiór zezwolenia odbywa się w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów Oddział Praw Jazdy ul. Smugowa 26a i 30/32 – stanowiska do bezpośredniej obsługi – I piętro.

  Warunkiem odbioru jest:

  • Pobranie biletu z „automatu biletowego” (przycisk „T” najpóźniej w poniedziałek, środa-piątek do godziny 15.55, a we wtorek do godziny 16.55 lub „V” w przypadku umówionej wizyty). Dotyczy to zarówno osób, które zgłosiły się bezpośrednio do Wydziału jak również osób, które zarezerwowały termin odbioru dokumentu za pośrednictwem strony internetowej http://www.uml.lodz.pl/rezerwacja/.

  • Stawienie się do stanowiska niezwłocznie po przywołaniu numeru widniejącego na pobranym bilecie.

  • Zgodność Numeru PESEL wprowadzonego w momencie pobierania biletu z numerem PESEL osoby, której wniosek dotyczy.

  • Potwierdzenie wizyty umówionej przez Internet w siedzibie Wydziału w automacie biletowym nie później niż 10 minut przed wyznaczoną godziną załatwienia sprawy.

   W przypadku nie dotrzymania powyższego warunku umówiona wizyta zostanie anulowana.

  • Okazanie dokumentu tożsamości (ważnego dowodu osobistego lub paszportu).

Informacje uzupełniające

 • Kierować pojazdem uprzywilejowanym może osoba, która:

  • ukończyła 21 lat,

  • posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii,

  • uzyskała orzeczenie:

   • lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

   • psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,

  • ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi,

  • posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy

 • Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym uprawnia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym określonym w prawie jazdy kategorii:

  • A1, A2 i A,

  • B1, B i B+E,

  • C1, C1+E, C, C+E,

  • D1, D1+E, D i D+E

  Kierujący pojazdem uprzywilejowanym jest obowiązany posiadać zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym i okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Sprawa załatwiana jest w terminie do 2 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów przez Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi.

Jeżeli złożone przez stronę dokumenty zawierają braki formalne urzędnik wzywa osobę ubiegającą się o wydanie zezwolenia w terminie nie krótszym niż 7 dni w celu ich usunięcia. Nieusunięcie braków w określonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Miejsce załatwienia

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Oddział Praw Jazdy
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32
Call Center – telefoniczna informacja UMŁ
telefon +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Wydanie zezwolenia

50 zł

Ewidencyjna (pobierana będzie od dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie do centralnej ewidencji kierowców danych, o których mowa w art. 100aa ust. 1 pkt 5–14 oraz ust. 4 pkt 16 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.)

0,50 zł

Skarbowa (w przypadku pełnomocnictwa do odbioru zezwolenia, opłata nie dotyczy sytuacji, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo)

17 zł

Opłatę za wydanie zezwolenia można wnieść:

 • przelewem na konto Getin Noble Bank S. A. w Łodzi nr:

  24 1560 0013 2026 0000 0026 0021,

 • gotówką lub kartą (debetową lub kredytową) w kasie Getin Noble Bank S. A. w siedzibie Wydziału,

 • za pośrednictwem terminali płatniczych bezpośrednio na stanowisku bieżącej obsługi (prowizja 2 zł; najszybszy sposób wniesienia płatności w budynku Wydziału mający bezpośredni wpływ na krótszy czas rozpatrzenia wniosku niż w przypadku wybrania innej formy płatności

Opłata skarbowa wnoszona jest na konto nr 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016.

Koszty zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia
Szablon dokumentu
 • Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym (oryginał do wglądu)
 • Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym (oryginał do wglądu)
 • Kopia zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi
  (oryginał do wglądu)
  Uwaga!
  Obowiązek przedstawienia kopii zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi nie dotyczy kierujących pojazdami ochotniczych straży pożarnych.
  W stosunku do tych osób, dodatkowym warunkiem wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jest przedstawienie kopii zaświadczenia wydanego przez podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 620) t.j. gminę , potwierdzającego, że osoba ma być kierującym pojazdem ochotniczej straży pożarnej.
 • Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

Przedłużenie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi:

 • Wniosek o przedłużenie zezwolenia
Szablon dokumentu
 • Kopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym (oryginał do wglądu)
 • Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym (oryginał do wglądu)
 • Kopia dowodu uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia

Pozostałe dokumenty

 • Informacja o ochronie danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000),

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1392),

 • rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1288).

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi ul. Piotrkowska 86,w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wydziału Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. Smugowa 26a i 30/32.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44