Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – cudzoziemcy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu bądź wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz wykreśleniewpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 2. Wprzypadku składania wniosku CEIDG-1 osobiście przez przedsiębiorcę –brak właściwości miejscowej, tzn. wniosek może być złożony w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy.

 3. Wniosek można wypełnić on-line na stronie internetowej http://www.firma.gov.pl i podpisać go podpisem elektronicznymbądź profilem zaufanym – w tym przypadku nie ma konieczności kontaktu z urzędem.

„Informacja dla cudzoziemców – art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.).

 1. Osoby zagraniczne z państw członkowskichmogą podejmować iwykonywaćdziałalnośćgospodarcząnaterytorium Rzeczypospolitej Polskiej natakich samych zasadach, jakobywatele polscy.

 2. Obywatele innych państw niżpaństwaczłonkowskiektórzy:

  1. posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
   • zezwolenie na pobyt stały,
   • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
   • zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144art. 159 ust. 1, lub art.186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r.poz. 2094 z póżn. zm.),
   • status uchodźcy,
   • ochronę uzupełniającą,
   • zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
   • zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzieloneze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  2. korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

  3. posiadają ważną Kartę Polaka,

  4. są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi.

  5. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wnioskubyli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c-, i g.
   • mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
 3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1- i 2 mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej,z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek orazobejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

 4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,osoby zagranicznej, do której odnoszą się umowy międzynarodowe, o których mowa w ust. 3,posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak ta osoba zagraniczna.

 5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, możepodejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności.

Informacje uzupełniające

UWAGA!!!

Osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.), wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składanym w sposób, o którym mowa w ust. 2, przedstawiają oryginał dokumentu potwierdzającego aktualny status, o którym mowa w tych przepisach, albo jego notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię np. decyzja wojewody. W przypadku wniosku o wpis do CEIDG składanego przez te osoby w sposób, o którym mowa w ust. 1, dokument ten dołączają w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 • Przedsiębiorca dysponuje podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym. Wniosek CEIDG-1 wraz z ewentualnymi załącznikami można wypełnić on-line na stronie internetowej firma.gov.pl i podpisać gopodpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym (w tym przypadku nie ma konieczności kontaktu z urzędem)
 • Przedsiębiorca nie dysponuje podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.
  • Przedsiębiorca składa osobiście wniosek CEIDG-1 wraz z ewentualnymi załącznikami:
   • złożenie podpisanego wniosku CEIDG-1, bądź wypełnienie wniosku CEIDG-1 w formule rozmowy z urzędnikiem i podpisanie go,
   • potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy przez urzędnika – konieczne przedstawienie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu.
  • Wniosek wysłany listem poleconym:
   • wniosek opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.
  • Wniosek wypełniony na stronie http://www.firma.gov.pl:
   • wnioskodawca winien wydrukować wniosek bądź zapisać otrzymany kod weryfikacyjny,
   • wnioskodawca winien potwierdzić złożony wniosek w urzędzie gminy w terminie 7 dni,
   • urzędnik dokonuje potwierdzenia tożsamości – konieczne jest przedstawienie dowodu osobistego lub paszportu do wglądu.
   • W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień podpisania go w urzędzie gminy.

UWAGA!

Wniosek CEIDG-1, załączniki do wniosku CEIDG-1 oraz instrukcję do wniosku można pobrać ze strony http://www.firma.gov.pl

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 dzień roboczy

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział Rynku Pracy i Ewidencji Działalności Gospodarczej
93-590 Łódź, Al. Politechniki 32
pok. 303

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek CEIDG-1
Szablon dokumentu
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-RD
Szablon dokumentu
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-MW
Szablon dokumentu
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-RB
Szablon dokumentu
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-POPR
Szablon dokumentu
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-SC
Szablon dokumentu
 • Wniosek opcjonalny CEIDG-PN
Szablon dokumentu

Pozostałe informacje

 • Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079 z późn. zm.),

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Praw przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292),

 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (26.08.2019 12:59)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (05.12.2019 12:11)