Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wydawanie wtórnika licencji – transport drogowy osób/rzeczy

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Udzielenie informacji klientom zainteresowanym otrzymaniem wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy;

 2. Przyjęcie wniosku o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy;

 3. Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej
Oddział ds. Krajowego Transportu Drogowego
93-590 Łódź, al. Politechniki 32
pok. 210, 214, 217

e-mail: licencje.zezwolenia@uml.lodz.pl

Opłaty

Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł


Zwolnienia od powyższej opłaty dotyczą:

 • dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisów, wypisów lub kopii poświadczonych notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: GETIN Bank S.A. 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Opłata za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy 100 zł
Opłata za wydanie wtórnika licencji w innych przypadkach 250 zł


Nr konta bankowego do innych opłat: GETIN Bank S.A. 08 1560 0013 2026 0000 0026 0018

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o przyczynie utraty licencji
​Oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi
 • Pełnomocnictwo – w przypadku załatwiania spraw przez pełnomocnika

Dokument tożsamości wymieniony w pełnomocnictwie (do wglądu)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916),

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UEL.2009.300.51),

 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grabowski Grzegorz (26.08.2019 15:51)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (05.12.2019 13:42)