Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44

Dokonanie darowizny nieruchomości Miasta na cele publiczne

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wpłynięcie wniosku o dokonanie darowizny na cel publiczny,

 2. Analiza stanu prawnego nieruchomości z punktu widzenia możliwości dokonania darowizny nieruchomości Miasta (wykluczenie obowiązku zwrotu nieruchomości wywłaszczonej na rzecz dawnych właścicieli, wykluczenie istnienia postępowań administracyjnych i sądowych dotyczących tytułu własności Skarbu Państwa),

 3. Wystąpienie do merytorycznie właściwych Wydziałów UMŁ i jednostek o wydanie opinii o możliwości dokonania darowizny (istnienia przeciwwskazań), z punktu widzenia zadań realizowanych przez te jednostki i zamierzeń inwestycyjnych Miasta,

 4. Po uzyskaniu pozytywnych opinii – zlecenie sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości,

 5. Uzyskanie zgody Rady Miejskiej w Łodzi na przekazanie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny na rzecz wnioskodawcy, wyrażonej w formie uchwały,

 6. Przygotowanie i podpisanie zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze darowizny nieruchomości oraz ogłoszenia jej wykazu,
 7. Przygotowanie i podpisanie pomiędzy Miastem i wnioskodawcą, protokołu z rokowań, stanowiącego podstawę do zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego,

 8. Zawarcie umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Informacje uzupełniające

 • Postępowanie wszczyna się na wniosek.

 • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów w trakcie prowadzenia postępowania.

 • Wniosek powinien być opatrzony podpisem strony oraz powinien zostać złożony w oryginale.

 • W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nie dotyczy

Miejsce załatwienia

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Oddział Zbywania Nieruchomości Gospodarczych
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Pozostałe dokumenty
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 6, art. 13 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801 i 1309).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Zbywania i Nabywania Nieruchomości

Telefon dla mieszkańców (Call Center) +48 (42) 638 44 44