Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wpisanie do rejestru wyborców obywatela UE

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 • Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze gminy i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożyli wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

 • Obywatele Unii Europejskiej mogą brać tylko i wyłącznie udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach Rady Miejskiej w Łodzi oraz w wyborach Prezydenta Miasta Łodzi.

 • W tym celu należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek o wpisanie do rejestru wyborców oraz następujące załączniki:
  • pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania pod którym wnosi o wpisanie do rejestru,
  • kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
 • Wymagane dokumenty mogą zostać złożone w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym lub ważnym profilem zaufanym.

 • Zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego na Prezydencie Miasta Łodzi ciąży obowiązek sprawdzenia, przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, czy wnioskodawca spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze gminy. W tym celu pracownicy urzędu przeprowadzają wywiad w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Fakt stałego zamieszkania może również potwierdzić sam wnioskodawca, załączając do wniosku np. kopię umowy o najem lokalu, kopię umowy na korzystanie z mediów bądź rachunków za ich opłacanie (wystawione imiennie na wnioskodawcę).

Decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców wydaje Prezydent Miasta Łodzi w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

5 dni od daty złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich
Oddział Ewidencji Ludności

 • 91-065 Łódź, ul. Zachodnia 47
  II piętro, pok. 204 (dla Śródmieścia)
  II piętro, pok. 205 (dla Bałut)
 • 93-590 Łódź, al. Politechniki 32
  parter, pok. 003
 • 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2b
  parter, okienko D, F
 • 92-326 Łódź, al. Piłsudskiego 100
  parter, stanowisko 8-10

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców
Szablon dokumentu
Przykład
 • Pisemna deklaracja
Szablon dokumentu
Przykład
 • Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. – w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi. Informacja o takiej możliwości jest zawarta w pouczeniu, w decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (20.09.2019 15:29)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (09.06.2020 08:55)