Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zgłoszenie szkody w pojeździe / szkody osobowej

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Szkoda w pojeździe:
  • pobranie wniosku ze strony UMŁ lub ZDiT,
  • złożenie wypełnionego wniosku – zawiadomienie o szkodzie w pojeździe wraz z załącznikami w Kancelarii ZDiT, ul. Piotrkowska 175 (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia), 90-447 Łódź, listownie, drogą elektroniczną , e-PUAP
  • rejestracja szkody (w ZDiT oraz u Ubezpieczyciela Miasta za pośrednictwem Brokera Miasta)
  • ocena kompletności złożonych dokumentów,
  • ocena zdarzenia przez pracownika merytorycznego,
  • przekazanie wymaganych dokumentów do ubezpieczyciela (zakończenie postępowania przez ZDiT).
 2. Szkoda na osobie:
  • złożenie wniosku w formie pisemnej w Kancelarii ZDiT, ul. Piotrkowska 175 (parter, wejście z ulicy obok głównego wejścia), 90-447 Łódź, listownie, drogą elektroniczną , e-PUAP
  • wraz z załącznikami:
   • dane osobowe osoby poszkodowanej wraz z nr telefonu kontaktowego i adresem korespondencyjnym,
   • określenie daty i precyzyjnego wskazania miejsca zdarzenia (szkic lub dokumentacja fotograficzna z zaznaczonym miejscem zdarzenia),
   • kserokopia dokumentacji medycznej (jeżeli została udzielona pomoc medyczna) wymagana przez ubezpieczyciela
   • oświadczenie świadka/świadków (jeżeli występowali)
  • ocena kompletności dokumentacji wraz z rejestracją szkody (w ZDiT oraz u Ubezpieczyciela Miasta za pośrednictwem Brokera Miasta)
  • ocena zdarzenia przez pracownika merytorycznego,
  • przekazanie wymaganych dokumentów do ubezpieczyciela (zakończenie postępowania przez ZDiT).

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia ,w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe (art.817 kc).

Miejsce załatwienia

Samodzielne Stanowisko ds. Likwidacji Szkód w Zarządzie Dróg i Transportu
90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175

Kancelaria ZDiT, parter, ul. Piotrkowska 175

Telefon:
+48 (42) 638-58-68

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Zawiadomienie o szkodzie w pojeździe
Szablon dokumentu
 • Określenie daty i precyzyjnego wskazania miejsca zdarzenia (szkic, dokumentacja fotograficzna z zaznaczonym miejscem zdarzenia)
 • Kserokopia dokumentacji medycznej (jeżeli została udzielona pomoc medyczna) wymagana przez ubezpieczyciela
 • Oświadczenie świadka/świadków (jeżeli występowali)

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • art. 6 i art. 415 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740)
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Obowiązuje tylko ubezpieczyciela zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

Realizator

Jednostka

Zarząd Dróg i Transportu

Komórka

Samodzielne Stanowisko ds. Likwidacji Szkód