Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań własnych, zadań zleconych i zadań z zakresu adm. rządowej oraz obowiązków wynikających z decyzji i postanowień z zakresu adm. publicz. wydawanych w ramach UMŁ

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych dotyczących należności niepieniężnych do osób fizycznych i jednostek organizacyjnych objętych tytułem wykonawczym, poprzez zastosowanie środków egzekucyjnych, do których należy:

  • grzywna w celu przymuszenia

  • wykonanie zastępcze

  • odebranie rzeczy ruchomej

  • odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń

  • przymus bezpośredni

 2. Przyjmowanie wniosków, skarg i zarzutów w sprawach wszczętych postępowań egzekucyjnych obowiązków o charakterze niepieniężnym.

 3. Rozliczenia należności i wpłat dokonywanych na rachunek bankowy: 53 1560 0013 2026 0000 2697 0001

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Nieokreślony

Miejsce załatwienia

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
90-133 Łódź, ul. Wierzbowa 49

Opłaty

opłata skarbowa

na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 Nr 1282 z późn. zm.).

inne koszty

koszty egzekucyjne, o których mowa w art. 64c § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ich wysokość jest zależna od czynności dokonanych w danej sprawie.

Nr konta bankowego do opłaty skarbowej: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Nr konta bankowego do innych opłat: 53 1560 0013 2026 0000 2697 0001

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. 2019.1438 z późn. zm.),
 • w sprawach nie uregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020. 256)

Tryb odwoławczy

 • zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej, o których mowa w art. 33 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • skarga na czynność egzekucyjną, o której mowa w art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (27.02.2020 12:57)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (27.02.2020 13:31)