Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonuje posiadacz dowodu osobistego mający pełną zdolność do czynności prawnych, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem.

 2. Informacje o e-dowodzie

 3. Za osobę małoletnią lub ubezwłasnowolnioną zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny, kurator lub pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności.

 4. Zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów dokonuje się:

  • osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy,

  • przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji,

  • w formie dokumentu elektronicznego przekazanego za pośrednictwem ePUAP do organu gminy, który wydał dowód osobisty.

 5. Organ gminy osobie zgłaszającej zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów wyda, wolne od opłaty, zaświadczenie zawierające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia.

 6. Osobie zgłaszającej zawieszenie lub cofnięcie certyfikatów w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie wydaje się na żądanie.

 7. Certyfikaty zamieszczone w dowodzie osobistym podlegają zawieszeniu na okres 14 dni.

 8. Certyfikaty oraz dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa po upływie 14 dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia jeżeli w tym okresie nie nastąpi cofnięcie zawieszenia tych certyfikatów.

 9. Zawieszenie certyfikatów powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

Informacje uzupełniające

Formularz zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym składany w formie dokumentu elektronicznego musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym.

Formularz elektroniczny zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów swojego dowodu jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP - www.epuap.gov.pl https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/dokumenty-tozsamosci/zglos-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-dowodu-osobistego1

lub na stronie: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zglos-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-dowodu-osobistego#scenariusz-przez-internet

Formularz elektroniczny zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów dowodu dziecka lub innej osoby jest dostępny na elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/sprawy-obywatelskie/dokumenty-tozsamosci/zglos-lub-cofnij-zawieszenie-dowodu-osobistego-dziecka-lub-innej-osoby1

lub na stronie: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/zglos-lub-cofnij-zawieszenie-dowodu-osobistego-dziecka-lub-innej-osoby#scenariusz-przez-internet

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Zawiadomienie o zawieszeniu lub cofnięciu zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym w formie pisemnej można dokonać w jednej z lokalizacji Oddziału Dowodów Osobistych Wydziału Spraw Obywatelskich:

 1. ul. Zachodnia 47, II piętro, okienko 3, 4,
 2. al. Politechniki 32 I piętro, pok. 101,
 3. ul. Krzemieniecka 2B, parter, stanowisko 5 - 9,
 4. ul. Piotrkowska 153, parter, pok. 001,
 5. al. Piłsudskiego 100, parter, stanowisko 3 - 6,
 6. ul. Piotrkowska 110, parter, stanowisko 1, 2.

Ponadto przypominamy, że sprawy z zakresu dowodów osobistych można również załatwiać w Łódzkim Centrum Kontaktu z Mieszkańcami przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od al. Schillera) w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku 8.00 – 19.00 oraz w każdą sobotę 9.00 – 13.00.

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia zawieszenia lub odwieszenia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w dowodzie osobistym w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego w ePUAP

 • Formularz elektroniczny zgłoszenia zawieszenia/odwieszenia certyfikatów swojego dowodu osobistego
Szablon dokumentu
Formularz
 • Formularz elektroniczny zgłoszenia zawieszenia lub odwieszenia certyfikatów dowodu dziecka lub innej osoby
Formularz

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. poz. 31),

 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz. U. poz. 400).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Prasal Magdalena (05.05.2020 10:16)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (05.05.2020 10:28)