Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Najem lokali mieszkalnych dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Prowadzenie spraw dotyczących najmu lokali mieszkalnych dla osób opuszczających - po osiągnięciu pełnoletności – placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, wymienione w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nie mających zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniających kryterium dochodowe.

 2. Rozpatrzenie sprawy następuje na wniosek pełnoletniego wychowanka, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki opiekuńczo-terapeutycznej, rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka.

 3. Wniosek powinien być złożony przed upływem 24 miesięcy od momentu uzyskania pełnoletności przez wychowanka.

 4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i umieszczeniu nazwiska wychowanka na liście osób oczekujących na najem lokalu, realizacja sprawy następuje poprzez wskazanie lokalu - 3 wskazania.

Po akceptacji propozycji lokalu następuje wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

1 miesiąc na weryfikację 1 wniosku

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich

Wydział Lokali Mieszkalnych

90-514 Łódź, al. Kościuszki 47

przyjmowanie podań – kancelaria Zarządu Lokali Miejskich

mieszkalne@zlm.lodz.pl

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Do złożenia:

 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego (wnioskodawca zamieszkujący w lokalu stanowiącym zasób mieszkaniowy Łodzi)
Szablon dokumentu
 • Wniosek o oddanie w najem lokalu mieszkalnego (wnioskodawca zamieszkujący w innym zasobie)
Szablon dokumentu
 • Pismo z placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, określające termin opuszczenia placówki przez wnioskodawcę
 • Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub placówce opiekuńczo-terapeutycznej
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o stanie majątkowym
Szablon dokumentu
 • Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr XLIV/827/12 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (tekst jednolity ogłoszony uchwałą nr LVIII/1400/17 z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi poz. 4450 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Mieszkalnych

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (07.05.2020 14:26)

Informację zmodyfikował(a): Prasal Magdalena (19.06.2020 10:33)