Najem lokali mieszkalnych dla osób opuszczających po osiągnięciu pełnoletności placówki opiekuńczo-wychowawcze

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Rozpatrzenie sprawy następuje na wniosek pełnoletniego wychowanka, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki opiekuńczo-terapeutycznej, rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka.
 2. Po pozytywnej weryfikacji wniosku i umieszczeniu nazwiska wychowanka na liście osób oczekujących na najem lokalu, realizacja sprawy następuje poprzez wskazanie lokalu.
 3. Po akceptacji propozycji lokalu następuje wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu.

Informacje uzupełniające

 • Wynajmujący co 12 miesięcy przeprowadza weryfikację warunków uprawniających wnioskodawcę do uzyskania lokalu.
 • Wymaga złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów w dodatkowym 30 dniowym terminie wyznaczonym przez wynajmującego wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Weryfikacja złożonego wniosku następuje w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego i zawierającego wszystkie wymagane dokumenty wniosku. W uzasadnionych przypadkach okres weryfikacji wniosku może zostać przedłużony o kolejne 30 dni. Termin realizacji wskazania lokalu dostosowanego do rodzaju niepełnosprawności jest uzależniony od liczby pozyskiwanych lokali wolnych przez Miasto.

Miejsce załatwienia

Zarząd Lokali Miejskich
Wydział Lokali Mieszkalnych
90-514 Łódź, al. Kościuszki 47
stanowisko obsługi wniosków z tytułu znacznego stopnia niepełnosprawności tel. +48 (42) 628-71-14

infolinia Zarządu Lokali Miejskich: +48 (42) 628-70-00

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

Do złożenia:
 • Wniosek - zasób mieszkaniowy Łodzi

druk do pobrania

Szablon dokumentu
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz
 • Wniosek dla osoby zamieszkującej w innym zasobie

druk do pobrania

Szablon dokumentu
formularz elektroniczny (ePUAP) Formularz
 • Pismo z placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, określające termin opuszczenia placówki przez wnioskodawcę
 • Postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub placówce opiekuńczo-terapeutycznej
 • Zaświadczenie ze szkoły w przypadku kontynuowania nauki, z terminem jej ukończenia
 • Deklaracja o wysokości dochodów

druk do pobrania

Szablon dokumentu
 • Oświadczenie majątkowe

druk do pobrania

Szablon dokumentu
Pozostałe dokumenty
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

klauzula informacyjna do pobrania

Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • uchwała nr XL/1223/21 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1501)

Tryb odwoławczy

Wynajmujący zawiadamia wnioskodawcę na piśmie o sposobie rozstrzygnięcia wniosku wraz z pouczeniem o możliwości pisemnego odwołania się do wyznaczonego podmiotu w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienie.

Realizator

Jednostka

Zarząd Lokali Miejskich

Komórka

Wydział Lokali Mieszkalnych