Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Łodzi

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zgłoszenie przez mieszkańca, firmę, instytucję potrzeby usunięcia/przycięcia:
  • drzew lub krzewów, znajdujących się w pasach drogowych dróg publicznych,
  • drzew, znajdujących się w pasach drogowych dróg wewnętrznych i na terenach niezabudowanych.
 2. Oględziny terenowe prowadzone przez pracowników ZZM.
 3. Sporządzenie wniosku przez pracowników ZZM do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ (w przypadku zieleni zakwalifikowanej do usunięcia) lub Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi (dotyczy zieleni znajdującej się na terenie wpisanych do rejestru zabytków).
 4. Usunięcie drzew lub krzewów przez ZZM, po uzyskaniu pozytywnej decyzji od właściwego organu administracyjnego.
 5. Wykonanie stosownych zabiegów pielęgnacyjnych, zakwalifikowanych w terenie drzew.

Informacje uzupełniające

Procedury dotyczą wyłącznie zieleni rosnącej na terenach miejskich (tereny pasów drogowych dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz tereny niezabudowane).

W przypadku terenów prywatnych sprawę należy kierować bezpośrednio do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ lub Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

Do obowiązków Zarządu Zieleni Miejskiej należą:

 • usuwanie drzew,
 • usuwanie powalonego drzewa lub jego części,
 • frezowanie/karczowanie pni,
 • sadzenie drzew i krzewów,
 • podlewanie, nawożenie,
 • rekultywacji trawników,
 • wykonywanie cięć technicznych i sanitarno-pielęgnacyjnych drzew i krzewów

Władający terenem nieruchomości nie ma obowiązku uzyskiwania zgody na przycięcie drzew i krzewów. Zgodnie z art. 82 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm.) zabiegi w obrębie korony drzewa na terenach zieleni lub zadrzewieniach mogą obejmować wyłącznie:

 • usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi,
 • kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat,
 • utrzymywanie formowanego kształtu korony drzewa.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Od 30 do 90 dni

Miejsce załatwienia

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 Łódź

tel: +48 (42) 632-75-79

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek z dokładną lokalizacją zieleni wraz z uzasadnieniem zgłoszenia jej do wycięcia/przycięcia

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86.

Realizator

Jednostka

Zarząd Zieleni Miejskiej

Komórka

Wydział Zieleni Miejskiej