Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wyrażanie zgody na czasowe zajęcie terenów zieleni miejskiej administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wydanie opinii na czasowe zajęcie terenów zieleni miejskiej przez Dział Zieleni Urządzonej na cele:

  • kulturalno-rozrywkowe
  • gastronomiczne
  • handlowe

 2. Sprawę kończy Samodzielne Stanowisko ds. Dzierżaw podpisaniem umowy dzierżawy z naliczeniem czynszu dzierżawnego. W przypadku braku wymaganych załączników lub ich niekompletności wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni.

 3. Nie usunięcie braków powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca

Miejsce załatwienia

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Konstantynowska 8/10
94-303 Łódź


e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl

Opłaty

Zgodnie z wystawioną fakturą Vat za wyliczony czynsz dzierżawny zależny od powierzchni i czasu zajęcia terenu zieleni miejskiej.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Podanie o wydanie zezwolenia zawierające:
  • dane wnioskodawcy (NIP, REGON, adres, tel. kontaktowy itp.)
  • cel zajęcia terenu zieleni
  • czas zajęcia (daty)
  • planowane wyposażenie stoiska (stoły, parasole, sceny itp.)
  • powierzchnia terenu wnioskowanego do zajęcia
 • Mapa z zaznaczoną lokalizacją terenu wnioskowanego do zajęcia
 • Pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku parków zabytkowych

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

 • Zarządzenie Nr 5189/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości gruntowe, których Miasto Łódź jest właścicielem lub posiadaczem, oddawane w dzierżawę na okres nie dłuższy niż trzy lata

 • uchwała Rady Miejskiej w Łodzi nr XLVIII/975/12 z dn. 12 września 2012 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie „Zarząd Zieleni Miejskiej” i nadania jej statutu, zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi: Nr LXXVII/1601/13 z dnia 11 grudnia 2013 r. i Nr XXIX/752/16 z dnia 11 maja 2016 r.

 • zarządzenie nr 3813/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi,zmienione Zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi: Nr 5185/VII/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. i Nr 8236/VII/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r.

Tryb odwoławczy

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z 2019 r. poz. 60).

Realizator

Jednostka

Zarząd Zieleni Miejskiej

Komórka

Wydział Zieleni Miejskiej

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (12.05.2020 16:24)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (12.05.2020 16:26)