Oddawanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wpływ wniosku uprawnionej jednostki
 2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 3. Analiza stanu prawnego nieruchomości:
  • badanie księgi wieczystej
  • sprawdzenie ewidencji gruntów – ewentualne wystąpienie o wypis i wyrys, jeżeli zachodzi konieczność sprostowania zapisów w księdze wieczystej
  • wystąpienie do Wydziału prawnego, czy toczą się postępowania dotyczące nieruchomości obciążonej
  • sprawdzenie, czy skierowano wniosek o zwrot nieruchomości
  • wpisanie zastrzeżenia w bazie EMKA
  • ewentualne wystąpienie do Oddział Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości z wnioskiem o podjęcie stosownych działań regulacyjnych
 4. Przeprowadzenie czynności wyjaśniających.
  • czy jest zgoda organu nadzorującego
  • czy jest informacja o znajdujących się na nieruchomości budynkach i ich powierzchni użytkowej
 5. Zlecenie wyceny nieruchomości
 6. Postanowienie o powołaniu rzeczoznawcy
 7. Postanowienie o wypłacie wynagrodzenia rzeczoznawcy
 8. Na każdym etapie – w razie konieczności przedłużenie terminu rozpoznania sprawy
 9. W razie konieczności wyjaśnienia zagadnienia wstępnego – zawieszenie postępowania
 10. Po zebraniu całości materiałów - informacja o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
 11. Wydanie i uprawomocnienie decyzji administracyjnej
 12. Uzupełnienie bazy EMKA

Informacje uzupełniające

 • Jednostkami uprawnionymi do złożenia wniosku o oddanie nieruchomości gminnych w trwały zarząd są samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 • Trwały zarząd ustanawiany jest odpłatnie – odpłatność w formie opłat rocznych

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Termin realizacji zgodny z KPA.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Ograniczonych Praw Rzeczowych
p.285

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek jednostki
Szablon dokumentu
 • Statut jednostki
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem dane techniczne charakteryzujące budynek, ujęte w książce budowlanej obiektu bądź projekcie budowlanym obiektu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, 695 ze zm.),
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 284, 471 ze zm.),
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem