Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Roszczenia z tytułu utraty wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Podjęcie czynności na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego:
  • przekazanie wniosku do zaopiniowania przez odpowiednie komórki;
  • analiza zgromadzonego materiału;
  • przygotowanie odpowiedzi - uznanie bądź odmowa uznania roszczenia.
 2. W przypadku uznania roszczenia – podjęcie zarządzenia przez Prezydenta Miasta i jego realizacja.
 3. W przypadku nieuznania roszczenia, wnioskodawca może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Wniosek powinien zawierać wszelkie dowody uzasadniające roszczenie.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
Oddział Opłat i Odszkodowań
90-926 Łódź, Piotrkowska 104, bud. F. III piętro, pok. 386

Opłaty

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17,00 zł.

Nr rachunku: 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek
 • Dokumenty potwierdzające zasadność roszczenia

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • kodeks cywilny
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (15.05.2020 08:57)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (15.05.2020 09:20)