Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Rozliczanie wymiaru opłat z tytułu użytkowania wieczystego w związku z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedażą. Skarb Państwa

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

  1. Z dniem, w którym nastąpiło wygaśnięcie użytkowania wieczystego (sprzedaż prawa własności gruntu na rzecz użytkownika wieczystego w formie aktu notarialnego, rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego oraz gdy decyzja administracyjna w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stała się ostateczna), byłemu użytkownikowi wieczystemu przysługuje zwrot nadpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

  2. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste wnosi się przez czas trwania prawa użytkowania wieczystego, zatem z dniem przekształcenia tego prawa we własność ustaje obowiązek wnoszenia opłaty rocznej.

  3. Zwrot nadpłaty części opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu następuje na wniosek byłego użytkownika wieczystego.

Informacje uzupełniające

W przypadku, gdy nastąpiła zmiana użytkownika wieczystego w wyniku przeniesienia prawa użytkowania wieczystego, opłatę roczną pobiera się w całości od osoby będącej użytkownikiem wieczystym nieruchomości w dniu 1 stycznia roku, za który obowiązuje opłata.
W sytuacji wystąpienia zadłużenia z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu, kwota przysługującej nadpłaty zostanie pomniejszona przez Wydział Finansowy o istniejące zadłużenie lub też nie powstanie nadpłata.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Niezwłocznie, w kolejności składania wniosków.

Miejsce załatwienia

Wydział Dysponowania Mieniem
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
pokój 251A, 358

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o proporcjonalne rozliczenie opłaty do pobrania za strony internetowej UMŁ lub w oddziałach Łódzkiego Centrum Kontaktów z Mieszkańcami
Szablon dokumentu

Pozostałe dokumenty

  • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.65 t.j. z dnia 2020.01.15)

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Dysponowania Mieniem

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Urbaniak Jacek (18.05.2020 09:13)

Informację zmodyfikował(a): Urbaniak Jacek (18.05.2020 09:15)