Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Przyznanie dodatku mieszkaniowego

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Aby ustalić prawo do dodatku mieszkaniowego należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

 2. Wnioski można składać:

  1. w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:

   • ul. Urzędnicza 45

   • ul. Piotrkowska 153

   • al. Politechniki 32

   • al. Piłsudskiego 100

  2. za pośrednictwem platformy ePUAP: /CSSwL/SkrytkaESP

  3. za pośrednictwem operatora pocztowego.

 3. Po złożeniu wniosku prowadzone jest postępowanie administracyjne celem ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego.

  1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku lub braku wymaganych dokumentów, organ wzywa stronę w celu uzupełnienia wniosku.

  2. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 4. Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, w sprawie złożonego wniosku zostanie wydana decyzja administracyjna orzekająca o przyznaniu bądź odmowie przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego.

 5. W przypadku przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczenie będzie wypłacane w okresach miesięcznych. Wypłata dodatku mieszkaniowego następuje w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny lub osobie będącej właścicielem domu jednorodzinnego.

Informacje uzupełniające

Od kiedy przysługuje świadczenie:

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:

  1. tytuł prawny do lokalu

   Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

   • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

   • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

   • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

   • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

   • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

    Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z w/w tytułów prawnych.

  2. osiąganie odpowiednio niskiego dochodu

   Dodatek mieszkaniowy przysługuje jeżeli średni miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (tj. 2100,00 zł) oraz 125% tej kwoty (tj. 1500,00 zł) w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

   Od dnia 1.03.2020r. wysokość najniższej emerytury wynosi 1 200,00 zł.

   Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

   Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

   Do dochodu nie wlicza się:

   • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;

   • dodatków dla sierot zupełnych;

   • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka;

   • dodatku z tytułu urodzenia dziecka;

   • pomocy w zakresie dożywiania;

   • zasiłków i dodatków pielęgnacyjnych;

   • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;

   • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;

   • dodatku mieszkaniowego;

   • dodatku energetycznego;

   • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.,

   • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

   • świadczenia wychowawczego;

   • dodatku wychowawczego;

   • dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania,

   • świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;

   • świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji:

   • dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

  3. odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu

   Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

   • 30 % albo

   • 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %

Liczba członków gospodarstwa domowego Powierzchnia normatywna
[ w m² ]
Powierzchnia dopuszczalna przy 30% przekroczeniu pow. normatywnej
[ w m² ]
Powierzchnia dopuszczalna przy 50% przekroczeniu pow. normatywnej, pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.
[ w m² ]
1 osoba 35 45,50 52,50
2 osoby 40 52,00 60,00
3 osoby 45 58,50 67,50
4 osoby 55 71,50 82,50
5 osób 65 84,50 97,50
6 osób 70 91,00 105,00

W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

Normy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego podwyższa się o 15 m² zawsze, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku.

W przypadku gospodarstw domowych dwuosobowych lub większych normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m², jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

W przypadku braku wyposażenia lokalu mieszkalnego w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalacje ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

UWAGA

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydatki za mieszkanie powinny być potwierdzone przez zarządcę domu w miesiącu, w którym składany jest wniosek.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego następuje nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wnioski przyjmowane są w Punktach Obsługi Świadczeniobiorców:

 • ul. Urzędnicza 45

 • ul. Piotrkowska 153

 • al. Politechniki 32

 • al. Piłsudskiego 100

Postępowanie administracyjne w zakresie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego prowadzone jest w Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi w Wydziale Dodatków Mieszkaniowych, al. Piłsudskiego 100.

Telefoniczna informacja Call Center: +48 (42) 638-59-69

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek potwierdzony przez zarządcę lub właściciela domu jednorodzinnego
Szablon dokumentu
Przykład
 • Dokument potwierdzający wysokość opłat mieszkaniowych lub wyszczególnienie rodzaju i wysokości wydatków przez zarządcę budynku
 • Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
Szablon dokumentu
Przykład
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu

  • Np. kopia wypisu z księgi wieczystej lub aktu notarialnego, kopia umowy najmu, kopia decyzji o przydziale lokalu, kopia umowy podnajmu, kopia umowy użyczenia

  • W przypadku gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu na podstawie umowy zawartej z właścicielem lokalu (np. umowa użyczenia) - potwierdzenie opłat wnoszonych przez wnioskodawcę za miesiąc, w którym składany jest wniosek. Jeżeli na dowodzie wpłaty jako wpłacający widnieje właściciel lokalu, do wniosku winno być załączone oświadczenie właściciela lokalu wskazujące, że środki na opłaty za lokal otrzymał od osoby, której lokal wynajął

  • W przypadku otrzymania lokalu w spadku - postanowienie o nabyciu spadku oraz masie spadkowej lub zaświadczenie ze spółdzielni lub wypis z ksiąg wieczystych

  • W przypadku przyznania prawa do lokalu socjalnego -  kopia wyroku sądu przyznającego prawo do lokalu oraz informacja o umieszczeniu na liście osób oczekujących na przyznanie lokalu socjalnego

  • W przypadku przyznania prawa do lokalu zamiennego – dokument potwierdzający przyznanie prawa do lokalu zamiennego

  • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – dokument potwierdzający własność

 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów otrzymanych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, w tym odpowiednio:

W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło:

  • Zaświadczenie o wysokości dochodów wypłaconych z uwzględnieniem składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu

W przypadku osób osiągających dochody z prowadzonej działalności gospodarczej:

  • Oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej

Szablon dokumentu

W przypadku osób osiągających dochody z prac dorywczych, otrzymujących bezzwrotną pomoc finansową od rodziny/osób trzecich:

  • Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Szablon dokumentu

W przypadku osób pobierających świadczenia z ZUS - zasiłek chorobowy, opiekuńczy, ojcowski, macierzyński itp.:

  • Zaświadczenie z ZUS o wysokości wypłaconego świadczenia brutto w deklarowanym okresie z wyszczególnionymi datami wypłat

W przypadku osób pobierających emeryturę/rentę/świadczenie przedemerytalne z ZUS:

Szablon dokumentu
  • Odcinki renty/świadczenia przedemerytalnego oraz kopie decyzji z ZUS-u obejmujących wypłatę w okresie deklarowanym – dotyczy osób pobierających rentę/świadczenie przedemerytalne za pośrednictwem operatora pocztowego

  • Oryginał zaświadczenia z ZUS-u o wysokości wypłaconej renty/świadczenia przedemerytalnego (brutto) - dotyczy osób pobierających rentę/świadczenie przedemerytalne na konto bankowe

  • Odcinki emerytury oraz kopie decyzji z ZUS-u obejmujących wypłatę w okresie deklarowanym - dotyczy osób pobierających emeryturę za pośrednictwem operatora pocztowego

  • Oświadczenie o wysokości wypłaconej emerytury (brutto) w deklarowanym okresie oraz kopie decyzji z ZUS-u obejmujących wypłatę w okresie deklarowanym - dotyczy osób pobierających emeryturę na konto bankowe

W przypadku osób pobierających emeryturę/rentę/świadczenie przedemerytalne z KRUS-u, MSWiA, PZU:

  • Odcinki emerytury/renty/świadczenia przedemerytalnego oraz kopie decyzji z KRUS-u, MSWiA, PZU obejmujących wypłatę w okresie deklarowanym – dotyczy osób pobierających emeryturę/rentę/świadczenie przedemerytalne za pośrednictwem operatora pocztowego

  • Oryginał zaświadczenia z KRUS-u, MSWiA, PZU o wysokości wypłaconej emerytury/renty/ świadczenia przedemerytalnego (brutto) - dotyczy osób pobierających emeryturę/rentę/świadczenie przedemerytalne na konto bankowe

W przypadku osób, otrzymujących alimenty:

  • Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymanych alimentów (np. odcinki przekazów pocztowych) lub oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów w okresie deklarowanym

Szablon dokumentu

W przypadku pobierania alimentów za pośrednictwem komornika:

  • Zaświadczenie od komornika o wypłaconych alimentach w deklarowanym okresie

W przypadku osób korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

  • Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Szablon dokumentu
  • Zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dot. opłaconej składki zdrowotnej - w przypadku pobierania zasiłku stałego

W przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy:

  • Oświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń (zasiłków dla bezrobotnych, stażów, szkoleń, stypendiów itp.) bądź o braku prawa do świadczeń wypłacanych przez Powiatowy Urząd Pracy

Szablon dokumentu

W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie wykonujących pracy zarobkowej na podstawie umowy:

  • Zaświadczenie z ZUS-u dotyczące odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne

W przypadku studentów wyższych uczelni:

  • Zaświadczenie z uczelni o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego itp.) lub o nie pobieraniu stypendium

  • Zaświadczenie z ZUS o odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych odbywających praktyki zawodowe:

  • Zaświadczenie o wysokości wypłaconego wynagrodzenia za odbyte praktyki zawodowe

W przypadku osób posiadających lub użytkujących gospodarstwo rolne:

  • Zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych lub decyzja w sprawie podatku rolnego

  • Decyzję z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wysokości wypłaconej dotacji oraz oświadczenie o terminie wypłaty dotacji

  • Oświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu zasiłku chorobowego w deklarowanym okresie

  • Zaświadczenie z ZUS dotyczące odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne za deklarowany okres - w przypadku deklarowania dochodu tylko z gospodarstwa rolnego

W przypadku osób pozbawionych wolności w okresie deklarowanym:

  • Kopia świadectwa zwolnienia z zakładu karnego lub aresztu śledczego, z uwzględnionym wypłaconego depozytu

  • Zaświadczenie dotyczące zatrudnienia w zakładzie karnym lub areszcie śledczym i wysokości osiągniętego dochodu z uwzględnieniem składek ZUS i kosztów uzyskania przychodu – dotyczy osób, które w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności podejmowały odpłatne zatrudnienie

 • Dokument potwierdzający uprawnienie do dodatkowej powierzchni z tytułu niepełnosprawności:

W przypadku prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju: 

  • Kopia orzeczenia oraz zaświadczenie lekarskie o konieczności przebywania osoby niepełnosprawnej w oddzielnym pokoju oraz oświadczenie wnioskodawcy czy dołączone orzeczenie jest aktualne – dotyczy osób legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności wydanym przed 22-10-2004 r.

  • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z wypełnionym punktem dotyczącym prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

W przypadku osób poruszających się na wózku:

  • Zaświadczenie od lekarza o poruszaniu się na wózku inwalidzkim ( w przypadku braku zapisu „na stałe” zaświadczenie powinno być wystawione nie później niż w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku )

W przypadku gdy lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację: centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym:

  • Kopia faktury VAT za energię elektryczną i usługi dystrybucji (lub kopia faktury za energię elektryczną oraz kopia faktury za usługi dystrybucji ) za okres rozliczeniowy poprzedzający dzień złożenia wniosku - dotyczy osób posiadających aktualną umowę z zakładem energetycznym

  • Zaświadczenie o braku aktualnej umowy z zakładem energetycznym

W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych:

  • Decyzja w sprawie podatku od nieruchomości (w przypadku powierzchni domu jednorodzinnego mniejszej od powierzchni normatywnej) albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej (w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni) oraz o wyposażeniu technicznym domu

  • Rachunki dotyczące opłat za energię cieplną do celów ogrzewania (centralne ogrzewanie) i wodę dostarczane do lokalu za ostatni okres rozliczeniowy

  • Opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych za ostatni okres rozliczeniowy

 • W indywidualnych sprawach organ właściwy może poprosić o inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego
Szablon dokumentu
W przypadku załączenia kopii dokumentów ich oryginały należy przedstawić do wglądu

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 poz. 2133)

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. poz. 1817)

Tryb odwoławczy

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Centrum Świadczeń Socjalnych w Łodzi, ul. Urzędnicza 45, 91-304 Łódź.

Realizator

Jednostka

Centrum Świadczeń Socjalnych

Komórka

Wydział Obsługi Świadczeniobiorców