Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Wpisywanie zmiany danych do, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Sportu, ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej z siedzibą w Łodzi

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Wpisywanie zmiany danych, do ewidencji uczniowskich klubów sportowych / klubów sportowych nieprowadzących działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Sportu, realizowane jest w zakresie danych klubów dotyczących:

  • adresu i nazwy siedziby klubu;

  • imion, nazwisk i funkcji członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

  • danych osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych klubu;

  • statutu, nazwy klubu.

 2. Wpis zmiany danych klubu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku (w formie papierowej) złożonego wraz ze stosownymi załącznikami, w zależności od dokonywanej zmiany, bezpośrednio w Sekretariacie Wydziału Sportu, ul. ks. Skorupki 21, pok. nr 3 III piętro lub drogą pocztową. Wniosek powinien być podpisany przez przedstawicieli upoważnionych do reprezentowania klubu.

Informacje uzupełniające

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, albo uwierzytelniona kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty tj. dnia złożenia wniosku lub pełnomocnictwa. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

 • do 30 dni

 • do 60 dni sprawy szczególnie skomplikowane

W przypadku spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, obowiązują terminy określone w Kodeksie postępowania administracyjnego.

Miejsce załatwienia

Wydział Sportu
Oddział Kultury Fizycznej
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21
e-mail: wydzial.sportu@uml.lodz.pl

Składanie wniosków: III piętro, pok. nr 3 (sekretariat)

Opłaty

Opłata skarbowa

Od decyzji potwierdzającej wpis zmiany danych klubu do ewidencji 10 zł
Od pełnomocnictwa 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej dokonuje się na konto:
GETIN NOBLE BANK S.A. NR 08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Wydziału Finansowego UMŁ, ul. Sienkiewicza 5 w Łodzi

Wpłat można dokonać przelewem (także internetowym), osobiście w każdym Urzędzie Pocztowym, w dowolnym banku oraz bez opłat manipulacyjnych we wszystkich oddziałach Getin Noble Banku S.A. oraz we wpłatomatach, znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Sienkiewicza 5 i ul. Piotrkowskiej 110.

W przypadku, kiedy w imieniu wnioskodawcy działa pełnomocnik należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożony dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis zmiany danych klubu do ewidencji lub pełnomocnictwa.

Zwolnione z opłaty skarbowej są osoby prawne posiadające status organizacji pożytku publicznego.

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Wniosek w sprawie wpisu zmiany danych do ewidencji klubów wg obowiązującego wzoru, wraz z odpowiednimi załącznikami jak poniżej, w zależności od dokonywanej zmiany

I. Zmiana składu osobowego i funkcyjnego Zarządu / Komisji Rewizyjnej Klubu - wymagane załączniki w zależności od trybu dokonanej zmiany na skutek wyboru przez Walne Zebranie Członków lub w wyniku uzupełnienia tzw. kooptacji dokonanej przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu)

Szablon dokumentu
 • Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Klubu, na którym dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję władz wraz z podjętymi uchwałami oraz listą obecności
Szablon dokumentu
 • Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
Szablon dokumentu
 • Protokół Komisji Mandatowo-Wyborczej
Szablon dokumentu
 • Protokół Komisji Skrutacyjnej
Szablon dokumentu

lub

 • w przypadku uzupełnienia składu organów w trakcie kadencji władz w trybie przewidzianym przez statut, np. przez dokooptowanie nowych członków w miejsce członków, którzy zrezygnowali z pracy w organach, wymagany jest protokół z zebrania Zarządu / Komisji Rewizyjnej zawierający uchwały o dokonaniu stosownych zmian w składzie tych organów wraz z listą obecności

Ramowy protokół z zebrania Zarządu

Szablon dokumentu

Ramowy protokół z zebrania Komisji Rewizyjnej

Szablon dokumentu
 • Ankieta z danymi klubu wg obowiązującego wzoru podpisana przez przedstawiciela klubu
Szablon dokumentu
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej
II. Zmiana adresu siedziby klubu – wymagane załączniki (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu)
 • Decyzja zarządu o zmianie adresu siedziby (uchwała lub protokół z zebrania zarządu zawierający w swojej treści uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby klubu wraz z listą obecności)
Szablon dokumentu
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 10 zł
III. Zmiana statutu, nazwy klubu – wymagane załączniki (oryginały dokumentów lub kserokopie potwierdzone za zgodność przez przedstawiciela klubu)
 • Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Klubu zawierający:
Szablon dokumentu
 • podjętą uchwałę dot. zmiany nazwy klubu na nową, podpisaną przez komisję uchwał i wniosków lub przewodniczącego i protokolanta walnego zebrania
Szablon dokumentu
lub
 • podjętą uchwałę dot. zmian statutu lub nowego statutu podpisaną przez komisję uchwał i wniosków lub przewodniczącego i protokolanta walnego zebrania

Ramowa uchwała dot. nowego statutu

Szablon dokumentu

Ramowa uchwała dot. zmiany w statucie

Szablon dokumentu
 • listę obecności na walnym zebraniu z podpisami członków uczestniczących w zebraniu
 • Dwa egzemplarze jednolitego tekstu statutu zawierającego uchwalone zmiany lub uchwalonego nowego statutu, podpisane przez uprawnionych przedstawicieli klubu

Ramowy statut uczniowskiego klubu sportowego

Szablon dokumentu

Ramowy statut klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej

Szablon dokumentu
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 10 zł

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 243, poz. 1449),

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 920),

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256),

 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000),

 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się, w terminie 14 dni od otrzymania decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Łodzi , na adres: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Sportu, ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Sportu

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (04.06.2020 14:35)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (04.06.2020 15:36)