Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych w dziedzinie sportu

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu obsługuje konkursy ogłaszane przez Prezydenta Miasta na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:

  • wspierania szkolenia sportowego,

  • organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych,

  • upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

  • organizacji zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością,

  • konserwacji skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe.

 2. Urząd Miasta Łodzi Wydział Sportu obsługuje również konkursy ogłaszane przez Prezydenta Miasta na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dotyczące zapewnienia dodatkowych, zorganizowanych form spędzania czasu wolnego dzieciom i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, zapobieganie patologiom społecznym, w tym alkoholizmowi i narkomanii w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Konkursy realizowane są w oparciu o przepisy zawarte w art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.

 3. Zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert reguluje Zarządzenie 2410/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji.

Informacje uzupełniające

Wzory formularzymożna pobrać ze strony internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ oraz z portalu http://www.uml.lodz.pl/ngo lub w siedzibie Wydziału Sportu ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi, III piętro.

Oferty w konkursach ofert dotyczących zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, składa się na formularzu oferty, zgodnie z wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków (Witkac.pl). Załączniki do oferty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.

Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie ofert. Za prawidłowe uznane zostaną podpisy z pieczątką imienną a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.

Oferty na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym składa się na formularzu ofertowym zamieszczonym każdorazowo pod danym ogłoszeniem konkursowym w wersji papierowej, bezpośrednio do Wydziału Sportu ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pok. Nr 3 (sekretariat Wydziału Sportu).

Uwaga!

Wymagane dokumenty i dokumenty do pobrania zamieszczane są każdorazowo pod ogłoszeniem konkursu ofert, ukazującym się na Portalu http://www.uml.lodz.pl/ngo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.uml.lodz.pl/

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Uzależniony od rodzaju zadania objętego konkursem ofert i zamieszczony jest przy wymaganiach szczegółowych na stronach: http://bip.uml.lodz.pl/ oraz w portalu http://www.uml.lodz.pl/ngo, a takżena tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu w Łodzi ul. ks. Skorupki 21, III piętro.

Miejsce załatwienia

Wydział Sportu
Oddział Kultury Fizycznej
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21
III piętro, pok. 3

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 688 z późn. zm),

 • zarządzenie Nr 2410/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz kontroli realizowanych zadań i rozliczania przyznanych dotacji",

 • art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.),

 • art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj.: Dz. U. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.),

 • rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

Tryb odwoławczy

Brak

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Sportu

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44


Informację wprowadził(a): Grzelak Jarosław (05.06.2020 08:59)

Informację zmodyfikował(a): Grzelak Jarosław (05.06.2020 09:12)