Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Powiązane procedury

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Przyjęcie reklamacji.
 2. Wniosek może być złożony w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.
 3. Rozpatrzenie reklamacji pod względem zasadności.
 4. Wydanie decyzji.

Informacje uzupełniające

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania i stanowi podstawę do sporządzenia spisu wyborców. Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, w szczególności w sprawie:

 • pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,
 • wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,
 • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców,
 • ujęcia osoby, która nie zamieszkuje na stałe na obszarze gminy.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji
Oddział Postępowań Meldunkowych i Rejestru Wyborców
91-433 Łódź, ul. Smugowa 26a i 30/32

Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Reklamacja - wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu
 • Forma elektroniczna wymaga wypełnienia formularza pisma ogólnego na platformie usług administracji publicznej ePUAP
Formularz

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1319)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 z późn. zm.)
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546)
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 670)

Tryb odwoławczy

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wyborców wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru wyborców, może wnieść skargę w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Skargę wnosi się do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji