Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44

Sporządzanie aktów urodzeń

Opis Procedury

Sposób załatwienia sprawy

 1. Zgłoszenie urodzenia na podstawie karty zgłoszenia urodzenia dziecka, wydanej i przekazanej do właściwego miejscowo USC przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

 2. Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa.

 3. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa.

 4. Przyjmowanie oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie 6 m-cy od dnia rejestracji.

 5. Przysposobienia.

Informacje uzupełniające

 • Rejestracji noworodka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego według miejsca urodzenia dziecka.

 • Zgłoszenia urodzenia można dokonać osobiście lub droga elektroniczną:

  • zgłoszenie osobiste – poprzez stawiennictwo matki lub ojca dziecka posiadających pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 16 lat, bądź też przedstawiciela ustawowego/opiekuna matki lub pełnomocnika rodziców

  • zgłoszenie elektroniczne - za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/narodziny/narodziny-dziecka-2/zgloszenie-urodzenia-dziecka-2 - wzór zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest też na portalu obywatel.gov.pl (zawarto tam również wskazówki dla rodziców dotyczące zasad tego zgłoszenia pn. KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI, który został zamieszczony także w tej procedurze w sekcji Pozostałe dokumenty.

   • ELEKTORNICZNY DOKUMENT – przesłany na skrzynkę Gov (ePUAP) jest dokumentem elektronicznym XML lub PDF. Nie drukuj go – przekazuj tylko w tej postaci. Wydruk nie ma mocy prawnej i odbiorca może go nie uznać.

 • Zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego dokonują wyłącznie matka dziecka lub ojciec (którego ojcostwo jest prawnie ustalone w chwili dokonywania zgłoszenia) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.

  • Dokonuje się go zaledwie w pięciu krokach:

   • krok 1: wnioskodawca oświadcza, że jest matką/ojcem dziecka

   • krok 2: sprawdza poprawność swoich danych i wprowadza dane drugiego rodzica

   • krok 3: wpisuje dane dziecka

   • krok 4: wybiera adres zameldowania dziecka i sposób, w który chce odebrać dokumenty (elektronicznie, osobiście, pocztą tradycyjną)

   • krok 5: podgląd wniosku i złożenie podpisu (Profilem Zaufanym

Uwaga! Zgłoszenia urodzenia w formie dokumentu elektronicznego nie można dokonać przez pełnomocnika.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia urodzenia dziecka drogą elektroniczną przed wpływem karty urodzenia/karty martwego urodzenia kierownik urzędu stanu cywilnego nie może przyjąć zgłoszenia urodzenia dziecka, o czym powiadomi rodziców dziecka.

 • Po dokonaniu rejestracji elektronicznej odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany w postaci papierowej z urzędu i wysyłany pocztą na adres korespondencyjny lub w formie dokumentu elektronicznego przez skrzynkę ePUAP, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia.

 • W analogiczny sposób kierownik urzędu stanu cywilnego przesyła również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu dziecka na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dokument wydany w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym uzyskany za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP może być wykorzystany wyłącznie w formie elektronicznej, gdyż tylko w tej formie posiada walor dokumentu urzędowego.

 • Zgłoszenia należy dokonać w terminie:

  • dla dziecka żywego - 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzeni

  • dla dziecka martwo urodzonego - 3 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia

 • Jeżeli nie zostanie dokonane zgłoszenie w ustawowych terminach, kierownik USC sporządza akt urodzenia z urzędu.

 • W przypadku dziecka niepochodzącego z małżeństwa potrzebna jest obecność matki.

 • Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji.

 • Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się , że pochodzi ono od drugiego męża.

 • Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

 • Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC albo przed sądem.

 • Obecność obojga rodziców jest konieczna w przypadku:

  • przyjmowania oświadczeń o uznaniu ojcostwa

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem USC, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka to potwierdzi jednocześnie albo w przeciągu 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę.

Uwaga!: Uznanie ojcostwa przed kierownikiem USC nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa przed sądem.

 • przyjmowania oświadczeń o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

Przy sporządzaniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem USC zgodne oświadczenia o wyborze nazwiska dla dziecka, jeżeli nazwisko to nie zostało przez nich wskazane przy ślubie albo o zmianie nazwiska dziecka wskazanego przez nich przy ślubie.

 • przyjmowania oświadczeń o zmianie imienia dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia rejestracji

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenia o zmianie imienia (imion dziecka) wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia

 • Osoba zgłaszająca urodzenia składa oświadczenie o wyborze nie więcej niż dwóch imion dla dziecka, wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi. Można też wybrać imię, które nie wskazuje na płeć dziecka, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci, nie mogą być zamieszczone w formie zdrobniałej, nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego.

Termin i miejsce załatwienia

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego:

 • Łódź, al. Piłsudskiego 100

  • Szpital Salve, Łódź, ul. Szparagowa 10

  • Szpital Wielospecjalistyczny w Łodzi Medeor Plus, Łódź, ul. Ciesielska 8

  • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Madurowicza, Łódź, ul. Wileńska 37

  • II Szpital Miejski im. Dr. L. Rydygiera, Łódź, ul. Sterlinga 13

 • Łódź, ul. Pabianicka 2

  • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, Łódź, ul. Rzgowska 281/289


Telefoniczna informacja UMŁ - Call Center: +48 (42) 638-44-44

Opłaty

Brak

Dokumenty

Wymagane dokumenty

 • Dowód osobisty matki
 • Dowód osobisty ojca
 • lub zgłoszenie dokonane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP
Formularz

Prosimy wskazać, w których urzędach stanu cywilnego zostały sporządzone:

 • Akt małżeństwa rodziców dziecka
 • Akt urodzenia matki dziecka (jeżeli jest panną)
 • Akt małżeństwa matki dziecka(jeżeli jest rozwiedziona)
 • Akt zgonu męża matki dziecka (jeżeli jest wdową)

Pozostałe dokumenty

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Szablon dokumentu
 • KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI
Szablon dokumentu

Podstawa prawna

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2020, poz.463)

Tryb odwoławczy

Do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Realizator

Jednostka

Urząd Miasta Łodzi

Komórka

Urząd Stanu Cywilnego

Telefon dla mieszkańców (Call Center): +48 (42) 638 44 44